HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 263

JPEG (Deze pagina), 596.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

259
V met verzoek `liaar aan de Keizerlijke Regeering te
j overhandigen, over de krijgsgevangenen in Frankrijk
mr en Duitschland,bijzonderheden gevende betreffende
Q de handelwijze, waaraan in Frankrijk de Duitsche
Y gevangenen onderworpen zijn.
jj De Duitsche militairen, door het Belgische leger
genomen, zijn aan hetzelfde regiem onderworpen,
aangezien zij telkenmale aan de Fransche militaire
overheden overgeleverd worden en in Frankrijk ge-
vangen gehouden, in dezelfde voorwaarden als
gg, de Duitschers door de Fransche troepen genomen.
Zekere beweringen van Dr. 7VErNsTE1N bedoelden
nochtans in het bijzonder het tijdstip, waarop de
ï<:‘ I . Duitsche officieren, waarvan hij de klachten over-
@11, nam, in het begin van den oorlog in België, n.m.
üë I te Brugge, gevangen waren geweest.
ë De bijgevoegde kopij van een verslag van Lui-
j tenant Generaal THIEMAN, gewezen algemeen toe-
5_ y zichter der interneeringsdepots der krijgsgevangenen
j in België, bewijst de onwaarheid der bewuste be-
) weringen.
De Fransche nota betreffende de krijgsgevangenen
j in Frankrijk en in Duitschland, waarvan spraak
uber j hierboven, somt daarentegen talrijke en ernstige
rlog, redenen tot klagen op, betreffende de manier waarop
iteä, , in Duitschland de Fransche gevangenïnl behaädeld
1sc - worden. De Regeering des Konings hee t angs aren
Cälïïê f kant schriftelijke getuigenissen ontvangen, bewij-
láelrïe j zende dat het regiern op de Belgische gevangenen ·1n
O · , r sommive Duitsche kampen toegepast , met _
eäen, i datgeeii is, welk het tweede hoofdstuä vïp het Regäe-
. en, ment betreffende de wetten en ge rui en van en
€V€11 oorlog te land, aan de Haagsche Conventie bijgevoegd,
gelen ; aan de onderdanen der ondergeteekende mogend-
älïllg l heden scheen te moeten verzekeren. Zij houdt zich het
zn. j recht voor, hierop naderlàanë terug ge komen._
re re- Gelieve, heer Baron, e aansc-e Regeering te
iden verzoeken den uitvoer van ldezen brief onder den
lden, vorm van eene nota naar Berlijn te zenden. Hierbij
W
J .
l