HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 262

JPEG (Deze pagina), 490.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

li i 11d' `
» 11 1 1
· 11
{ ‘: 258
1, 1 XIX.
1 . . . X
De Duitsche officieren en soldaten, door
het Belgische leger gevangen genomen
1 . worden behandeld overeenkomstig 1;
1 jï met de bepalingen van de Haag- lf
sche Conventie. jj
1
NO. 122.
, jlïaïli
< 1"r.‘1j . , , 1
De Heer Dav1gnon,M1n1ster ,‘
van Buitenlandsche Zaken, 1
Kill? aan Baron Grenier, Minister i
van den Koning te Madridj
j
111-51; LR HAVRE, den 18 Februari 1915. _
11 ­
11** .. .­
Mijnheer de Baron,
jl:;._j.
-1,.
Gedurende de maanden November en December ,
hebben mijn collega, de heer Minister van Oorlog, 1
1 en verscheidene andere Belgische personaliteiten, Q
Ir talrike brieven ontvan en van oflicieren in Duitsch- f
"1i”‘ 1 dl b1 cl k d dt d `1`t' ’
1 ,1 ;1 an gevangen, e<en ma en e, a e mi r arre
overheden van dit land, op den grond van zekere
; 1122 ej verslagen, voortkomende o. a. van een Duitschen dok- I ï
ter YVEINSTEIN genaamd, dachten, dat de gevangenen, Q
k in de handen der Belgen en der Franschen gevallen, ?
j ij ; ä mishandeld worden. De schrijvers van deze brieven l
lj iv f werden gewaarschuwd , dat tegenrnaatregelen
1 1 tegen hen genomen zouden worden, als de behandeling
,2 ; der Duitsehe gevangenen niet spoedig zou. beteren.
‘ J? Nadat gelijkaardi e klachten aan de Fransche re- 1
j geer1ng gedaan vvaren, heeft deze den 15n Dec. aan den
j jg Q Spaanschen gezant te Berlijn eene nota gezonden,
§~ ­ Q
1 ; : ' 1
1 1 ; » .1 .
=
1# ‘ gg . . .