HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 261

JPEG (Deze pagina), 481.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j 257
’O­OOO ‘ Als voorbeelden zal ik aanduiden:
_ cz) de aankondigingen in de Duitsche bladen van
»SCh€H verkoopingen aan de Duitsche landbouwers van
H €¤ hengsten, merries en veulens, in België opgeëischt;
ëulëïï, j; b) het verzenden naar Duitschland en het Rus-
lëmgs sische front van wijn, aan de particulieren ontnomen, ,
äïääïï ïl c) het stelselmatig omhakken van notenboomen;
»€¤‘§§1, welke naar Duitschland gezonden worden om er
ïkïïlk geweerkolven van te maken;
*k OP i cl) de inbeslagneming en het vervoer naar Duitsch~
d€Z€ , land van de grondstoffen, aan particulieren toebe-
ekem, hoorend, zooals katoen, linnen, rekgom, wol,
koper, nikkel, leder, waarvan de waarde van ver-
lï €§ ïi scheidene tientallen in millioenen bedraagt;
êtêïïl c) de opeischingen in de omstreken van Gelde-
lïmêïï naken en de streek der Geer, van 130 ossen en een
H de groot aantal varkens, welke naar Duitschland gevoerd
Slag- werden.
j Deze onwettige opeischingen zij des te hatelijker,
__V€T‘ Q dat zij op eene bevolking drukken, welke reeds
l]Z€¤» door den oorlog geruineerd is en haar voorraad
müït ontnomen, welke voor haar onderhoud strikt onont-
ï OP‘ J beerlijk is.
ïh de i Ik verzoek u eene kopij van deze te willen over-
land handigen aan de Regeering voor dewelke gij geloofs-
>€tfïH brieven hebt en welke ten zelfde titel als België
Zïlïï Y en Duitschland mede onderteekenaar is van de
IVde Haagsche conventie.
L hêlï Aanvaard, enz.
gene (w. g.) DAv1oNoN. ·
‘ on-
tal-
1 de
tten. _
even ___
meld
ir in ,
nten
lngs- l