HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 571.90 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, gi ?
24
ïï I
j ik verlang, dat deze brief met den laatsten avondtrein
‘ zou vertrekken. "j
Ziehier wat de Onder-Staatssecretaris 1nij zeide: ï
{ ,,Het is niet op ons aandrijven noch raad, dat
il E ,,Oostenrijk de door u bekende stappen bij het Ka-
,,binet van Belgrado heeft aangewend. Het antwoord
l ,,is niet voldoende geweest en heden mobiliseert
Z ,,Oostenrijk. Dit land zal tot het einde gaan. Het g
§ . ,.kon niet wijken, wil het niet zijn prestige verliezen, ’
R ,,zoowel binnen als buiten de Monarchie. Het is
,,voor haar nu eene levenskwestie, te zijn of niet j
,,te zijn. Zij moet een einde stellen aan de vermetele .
Hpropaganda, die het land inwendig uiteen rukt, ‘
,,de Slavische provincies van den Danube tot opstand
,,aanzet. Daarenboven moet zij op eene bijzondere
,,wijze wraak nemen over de moord op den Aarts- _
,,hertog-erfprins. Daarom moet Servië, bij middel O
,,eener militaire expeditie, eene strenge en heilzame
,,les krijgen. Een Oostenrijkseh-Servische oorlog is
{ ,,onmogelijk te vermijden.
E ,,Engeland heeft ons gevraagd ons te scharen i'
’t ,,aan zijne zijde, aan die van Frankrijk en aan die
,,van Italië, om te beletten, dat de strijd zich zou
` ,,uitbreiden en een conflict ontstaan tusschen Oosten-
Y ,,rijk en Rusland, of liever het voorstel van Engeland
‘ ,,beoogde eene vredelievende regeling van het
,,Oostenrijksch-Servisch conflict, opdat het niet zou
,,uitbreiden tot andere naties. Vij hebben geant-
,,woord, dat wij niets beters vroegen dan het te helpen k
,,in het omlijnen van het conflict, door in dezen zin ,
,,te spreken te Petersburg en te Veenen, maar dat ¥
,,wij geen invloed konden uitoefenen op Oostenrijk l
,,om het te beletten Servië op een voorbeeldige j
,,wijze te straffen. VVij hebben beloofd aan onze 4
Ubondgenooten, hen daarin te helpen en hen te onder-
,,steunen, indien eene andere natie daaraan beletsel
,,tracht te stellen. Wij zullen onze belofte houden.
,,Indien Rusland zijn leger mobiliseert, zullen wij
,,onmiddellijk het onze mobiliseeren en dan zal