HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 258

JPEG (Deze pagina), 637.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

m [ i j
1
a . r,
jg ï 254 ,
r ït r
logsgevaar. Zij treft hen in de uitoefening van hunne
individueele vrijheid en treft hen zonder ontzag. j,
. jj In plaats van op eene rechtmatige verwoesting jf
p lr ? van inkomsten, afgeleid van uiterlijke teekenen, in i
? j g een kort termijn vastgesteld (onbewoond huis, dienst- i
j doende personeel, enz). te berusten, berust zij op een j
1 g j? rol den lsten Maart 1914 vastgesteld, volgens gron- 1
den, welke voor velen geheel door de militaire opera-
jg , tien onvergeworpen zijn. Zij miskent aldus de grond- gi
regelen van het Belgische fiscale stelsel. ‘
· ‘ï, In plaats aan de rechterlijke macht, in overeen- j
Z ,1; stemming met ’s-,lands wetten, het nagaan der 3
j lg voorwaarden van de belastingsgronden en namelijk van
’. «l g hunne afwezigheid over te laten, beroept zij zich enkel j
op de uitvoerende macht, d. i. de Duitsche j
· fiscus, welke rechtstreeks belang heeft in de hoogst f
I mogelijke inkomsten enäwelkekkort.zonderjopenbare
en tegenstrijdige debatten zal oordeelen. j
Tij In plaats van tot een gematigd bedrag te beloopen 1
gaat zij tot de hoogte van eene plundering. Zij komt 2
j g al de andere belastingen nog verhoogen, zij wordt j
Q; vastgesteld op het tiendubbele bedrag van de per- §
I r; soneele belasting, welke als normaal voor den oorlog _
4; voorkwam; onder straf van dwang, moet zij uitbe- ’
JT; taald worden op een oogenblik dat er geen inkomen, i
I j j? noch beschikbaar geld is, dat een, wettig moratorium
fe en feitelijke moeilijkheden alle betalingen tegen-
j houden. Zij is, in werkelijkheid, eene bedekte ver-
| I j jl beurtverklaring. _ U
dig; Deze nieuwe last is des te hatelijker dat lhet land
, jij; geruineerd is door den oorlog, door de opeischingen
"j lil en de gezamentlijke beboetingen, door de menigvuldige
j` inbeslagnemingen en het vervoeren naar Duitschland
j g'2 ,§ ‘T` van vee, voedingsmiddelen en de grondstoffen voor
[ Tij ? de nijverheid. Meteen dat de Duitsche Regeering
1 Qjèfy de inning der belastingen volgens de bestaande wet-
j ten beval, heeft zij nog zeer onlangs, eene overgroote
oorlogsschatting geeischt, gelijk aan twintig keer het
! bedrag der taksen en belastingen jaarlijks door de
I F`?
1 l f ;
" " J