HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 257

JPEG (Deze pagina), 594.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 253
§
j kers verwoest en schuldelooze burgers uitgemoord.
Q, De vlucht is voor velen het eenige middel geweest
om hun leven te redden en hunne eer te behouden.
jj De ontzetting heeft zich over het geheele la11d ver
spreid, en nu wil de Duitsche Regeering door eene-
, geraffineerde spotternij gedreven, de afwezigen straf
v fen, dus diegenen welke verschrikt door de barbaarsch-
st e r heid harer handelwijze, besloten hebben hun vader-
k e n land en hun soms vernield huis te verlaten en er zich
a n t- bij neerleggen in het Buitenland een moeilijk bestaan
Q te leiden.
j? Door een besluit van 16 januari 1915, heeft de
15. Gouverneur Generaal besloten dat de Belgen, welke
vrijwillig hunne woonst sedert het begin van den
· oorlog verlaten hadden en niet voor 1 Maart 1915
jj terug in België komen, te onderwerpen aan een
1 een E bijkomende en buitengewone belasting, waarvan het
nings l bedrag vastgesteld is op het tiendubbele bedrag der
r het personeele belasting, waaraan zij voor het jaar 1914
in 15 1 onderworpen waren.
n der Aangezien deze belasting in strijd is met de princie-
lden, ,; pen der billijkheid en van het fiscale stelsel in België
bestaande, is zij ook tegenstrijdig Hlêt de art. 43, E6,
1n de fl 48, en 49 van de IVde Haagsche Conventie.
voor- ` Het is door eene spitsvondigheid dat zij dïn schijn
aanneemt van eene personeele belasting geijksoor-
tig met de personeele belasting door de bestaande
JN. 1 wetten vastgesteld, terwijl zij er totaal verschillend
` van is. ·
In plaats van de Grondwet en de wetten van het _
Belgische volk te eerbiedigen, miskent zij ze onder
e 11 t het dubbele oogpunt van de vrijheid en van del gelijk-
d e r heid. Zij maakt een onderscheid tusschen de be asting-
c h e schuldigen, zij beoogt alleen eene reeks, de afwezigen,
en zelfs eene reeks afwezigen. Zij ontkent aan de bur-
gers het recht de redenen te beoordeelen, welke hunne
zijn, l verwijdering van het land kunnen gebieden, redenen
Lnsd, van gezondheid, van zaken, van familie, vernieti-
bben ging van hun huis, van hunne fabriek, vrees van oor-
2 ak-