HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 256

JPEG (Deze pagina), 458.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

jl? 252
Q T Xvrr. I.
‘ Taks op de afwezigen. j
1 [ NO. 120. .
j v l . . li
E1; De heer Davignon, Minister
jl van Buitenlandsche Zaken lg
if aan al de Belgische gezant- gg
CE schappen. j
1
j LE HAVRE, den 8 Februari 1915.
Mijnheer de Minister, ‘
ä Hierbij heb ik de eer, U te doen geworden een
y afschrift van het protest dat de Regeering des Konings i
aan de Duitsche regeering gezonden heeft over het
besluit van den Gouverneur Generaal in dato van 15 E.
januari, waarvan de Belgen, die sedert het begin der
vijandelijkheden hunne woonplaats verlaten hadden,
op een onrechtvaardige wijze worden gestraft. ‘ï
l Ik verzoek U dit protest te willen afgeven aan de
jl; Regeering voor dewelke gij van geloofsbrieven voor- {
," zien zijt. `
1 jg Aanvaard, enz. ,
1 (w.g.) DAvroNoN. ‘
Bijvoegsel aan No. 120. i
De Belgische Regeering teeke nt
ïj2Sj;. protest aan tegen eene nieuwe weder
flg f-? rechtelijke hande ling der Duitsche
Regeering.

'i p äi Toen de Duitsche troepen in België gekomen zijn, i
hebben zij voor geen enkele gewelddaad teruggedeinsd, 1
s om de bevolking schrik aan te jagen; zij hebben
V ij steden vernield, de hoeven in brand gestoken, de ak-
111 ‘ Ji
jïï r f