HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 254

JPEG (Deze pagina), 554.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

«1!1 ï” ~
1 li {
I . 250
langs henen de Belgische grens, tot op de hoogte van
X Fourmies. E
V « Vervolgens werden twee corpsen van het 2de leger
a het 18de en het 19de, verplaatst van de streek ï
i van Rancy naar Mezières en Hirson.
i j In deze richting werden ook de twee Algerijnsche 1
1 divisies en de Marrokijnsche divisie gezonden. ;
Eindelijk kreeg een cavaleriecorps order in België
te treden om de Duitsche kolonnen te verkennen en .
hunne bewegingen tegen te houden (6 Augustus), I
. drie dagen nadat deze de Belgische grens geschon-
den hadden. .
I Dank aan deze wijziging was de Fransche generale W
HQ; staf in staat ten X7esten van de Maas den Duitschen
‘ aanval te weerstaan, met er ohze voornaamste troepen L
te brengen, N
Indien er bij den F ranschen generalen staf voorbe- u
dachtheid bestaan had, zou de plotselinge verplaat- 1
i f sing van onze troepen niet noodig geweest zijn en wij lj
_i`; zouden op tijd hebben kunnen aankomen om aan den `
vijand den overtocht der Maas te beletten. H
Eene kleine bijzonderheid kan onze afdoende
argumentatie bevestigen: ons linksch dekkingscorps,
l i jf het tweede, dat van Amiens, was volgens het con- j
1 êi, centratieplan, niet tegenover de Belgische grens
J E geplaatst,n1aar in de streek van Montinédy Longuyon. *1
n fl j
IH_De concentratie van he'cE11g€lSCl’1€
leger. l
5 i `Wat betreft het Engelsche leger, zijne medewerking E
j ij is ons slechts den 5 Augustus toegezegd geworden, 9
*l.@#l dus na de schending der Belgische grens door de i
Duitschers op 3 Augustus (Geelboek, bl. 151).
jg ïï De concentratie van het Engelsche leger heeft
plaats gehad achter Maubeuge, van den 14 tot den §
; 21 Augustus. ,
1. li
ij °h` l
al 1
` i· J1
lt r