HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 251

JPEG (Deze pagina), 524.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 247
H de ‘l NO. 119.
rden, lj _ _ _ ·
aldus 1 De HeerDav1gnon, Minister van
ddnd jj Buitenlandsche Zaken, aan al
door de Belgische gezantschappen
lijkte _
Otstê LE HA'RE, den 10n April 1915.
gadir il .. . .
1 Mijnheer de Minister,
rjuli .. . .
Aken, In zijn ultimatum van 2 Augustus heeft de Ilurtsche
lriêjw E Ilegeering zijn aanval tegen België willen rechtvaar-
êêu ·d1gen door de bedreiging van een Franschen aanval,
, het welke tegen den Duitschen rechtervleugel zou gericht
èmot Q geweest zijn, dwars door België.
° als ,,De Duitsche Regeering zegde dit ultimatum, heeft
amd ,,onbetwistbare mededeelingen ontvangen, volgens
ämdé [ ,,dewelke Fransche troepen voornemens zouden
damd ,,zijn langs de Maas op te rukken over Givet
mem ,,en Namen. Deze mededeelingen laten geen twijfel
H dg j ,,bestaan omtrent het plan van Frankrijk tegen
jémd ,,Duitschland op te rukken door het Belgische grond-
mên ,,gebied."
dude E Van den eersten dag zijn deze beweringen geheel
naar in strijd gebleken te zijn met de formeele verklaringen
Tj der Fransche Regeering en met de feiten zelf. In
rêêst verschillende neutrale landen vroeg men zich nochtans
eren, af of er geen grond van waarheid in was. __
Ovei 1 Het gevolg der gebeurtenissen heeft dezen twijfel
r een zoodanig opgeheven, dat geen enkel ernstig man er _
mmm n0g de minste waarde aan hechten kan.
it te dg Het feit, dat het Belgische leger zich gedurende
Brug den eersten tijd van den veldtocht alleen tegenover
j de Duitsche legers bevonden heeft,· heeft de valsch-
E heid der beweringen van den Duitschen generalen
staf bewezen. _ _ _
Desniettegenstaande heeft de Duitsche militaire
Q schrijver, Generaal VON BERNHARM, voor eenrge
weken door eene studie in T h e S u n van New-York
il
`