HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 250

JPEG (Deze pagina), 578.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Wlêlp p ä
iw ‘ ·
246
indien men de getuigenissen zou opnemen van de il
ï?· eigenaars, welke Duitsche reserveofficieren logeerden,
I ygï en van de verhuizingsondernemers; men zou aldus jj
j jij kunnen staven, dat van af de maand juli Duitschland j
; de _mobilisatie van zijn leger begonnen was door
’ gj indrvrdueele oproepingen 111 nog niet verwezenlijkte
voorwaarden, zelfs op het oogenblik van de grootste j
1 spanning, die na de demonstratie van Agadir
plaats heeft gehad.
_ Ik werd hiervan verwittigd kort na de11 1411 juli §
door een onzer landgenooten, een man van zaken,
1 gg met wie ik dejeuneerde in den ,,Cercle industriel" jj
I op de Anspach Laan. Hij beschouwde als een
` Q der vaste voorteekens van een spoedigen oorlog het
feit, dat hij had kunnen vaststellen, dat een groot
aantal Duitschers, namelijk reserveofhcieren, als
` I, hadden zij aan een enkel ordewoord gehoorzaanid,
aan hunne vestiging in België voor goed een einde
gemaakt hadden door hunne meubels naar Duitschland
te zenden en hunne woning op te zeggen. Dit had men á
. nooit gezien en 1116Il kon er het vermoeden van af- ,
" leiden, dat zij de zekerheid hadden, dat hun land
1 T ‘__­ de Belgische neutraliteit zou schenden. Hoe zou men
anders hunne voorzorg kunnen uitleggen om hunne l
j A EL meubelen in veiligheid te brengen, door ze naar ;
Duitschland te zenden?
li, Ik ben door deze aanduiding getroffen geweest, l
en u zult, Mijnheer de Minister, ll wel herinneren,
t il; dat ik u het feit heb doen kennen. Ik heb er ook over j
j, § gesproken met den luitenant-colonel GENIE, daar een j
[I W , zeker aantal reserve-officieren Válll ons leger mij waren pj
komen vinden om mij hunne verwondering uit te
drukken, dat zij nog geen individueel order van terug-
roeping naar Frankrijk ontvangen hadden, ij
lj j
3
Y
Vl r l ·;
, lv ·;j ,
i l il ly
1 · j