HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 442.69 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

23
_is FERDINAND, en men zou niet moeten vvanhopen
` voor de mogelijkheid tot het treffen eener dading,
en indien de Mogendheden, geleid door het oprecht
en verlangen de vrede te handhaven, al hunne krachten
e- inspanden om dit resultaat te bereiken. Het ware
gd hoogst vvenschelijk, dat het zoo gebeurde. Maar
ie de zoo besliste houding van Oostenrijk-Hongarije
1r en de steun, welke Duitschland verleent, laten onge-
is lukkiglijk onder dit opzicht maar zeer weinig hoop.
.d Aanvaard, enz.
:11
re {vv. g.) GRAAF 1`3RREMBAUL'l` DE DUDZEELE.
re
h ‘ ____._.
1,
e
N°. IO.
d
l- De Gezant des Konings te
g BerlijnaanM.Davignon,Minis-
z- tervanBuiten1andscheZaken.
d BERLIJN, den 27 juli 1914.
1
ë Mijnheer de Minister,
t
1 Te midden der tegenstrijdige beoordeelingen, Welke
ik dezen ochtend heb opgevangen in mijne gesprekken
- met mijne collega’s, was het mij zeer moeilijk een
1 juiste opinie te vormen over den toestand, zooals
1 hij zich voordoet op het einde van den derden dag
t der crisis. Ik heb gedacht, dat het geraadzaamste
2 zou zijn er over te spreken met den onderstaats-
r i secretaris zelf, maar ik heb M. ZIMMERMANN slechts
- ’s avonds te 8 uur kunnen ontmoeten en, nauwelijks
2 teruggekeerd op het Gezantschap, maak ik u het
g verslag over van ons onderhoud, zonder zelfs den
­ tijd gehad te hebben er copij van te nemen, want