HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 249

JPEG (Deze pagina), 617.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Q
245
nsche al
is de ontmoeten. De Beurs, gelegen zijnde op den voor-
zant- ll naamsten weg, gaande naar de Zuiderstatie, en de
delijk oorlog verklaard zijnde aan Frankrijk, was deze pa-
schap triotische betooging zeer natuurlijk.
laden Dat het volk Engelsche officieren bij de aankomst
loop van den trein den 5n Augustus in het Noorderstation
or de te Brussel toegejuicht heeft, is ook niet te verwon-
ven. ïj deren, daar de Duitsche troepen sedert twee dagen
rv e- JE het Belgische grondgebied geschonden hadden en de
V e e r Belgische Regeering sedert den 4n Augustus een oproep
r t. aan Engeland gedaan had.
nsche
volk 9e Rechtbank van Anrath. -,,Op
jj Zondag 2 Augustus zou men te Brussel op de Kruid-
oging tuinlaan een Fransch soldaat gezien hebben, geheel
rdag. uitgerust, de bajonet op het geweer, op den voetweg
»t in loopende, met het blijkbare doel de jonge Franschen,
nooit Q; welke aan den militairen dienst onderhevig waren,
onze Q te vergaderen. De getuige zou den soldaat als een
vraag Fransche hebben erkend aan zijne roede br0ek"
lelen, Q, Er is hier een klaarblijkelijke verwarring, daar geen
ittigd ï enkel Fransch soldaat in verlof een geweer had.
z toe- Men begrijpt niet goed wat voor werk een soldaat
vordt r op de Kruidtuinlaan zou hebben kunnen verrichten,
an. aangezien er geen enkele plaats van bijeenkomst der
gische ll Fransche colonie is, waar hij de reservisten zou hebben
n hier kunnen vergaderen.
lllerie E Het zal een Belgisch soldaat der gidsenregimenten
kepi j geweest zijn, welke ook een roode broek dragen. _
Den 2n Augustus was het Belgische leger sedert ver-
~ ,,De j scheidene dagen gemobiliseerd, zoodat men dikwijls
voor j zelfs geisoleerde soldaten, geheel uitgerust, tegen
groep kwam, welke zich naar het station begaven om de
concentratieplaats van hun corps te vervoegen. ·
alrijk { Geen enkel dezer feiten kan aldus met ernst inge-
seil- . roepen worden als kenteeken van de schending der
verlof Belgische neutraliteit door Frankrijk. Daarentegen
j hen zijn er bewijzen van de Duitsche voorbedaclitheid,
welke men gemakkelijk zou kunnen terugvinden,