HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 248

JPEG (Deze pagina), 626.04 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1.2 . 244 i
: ~ Y
, 9 maal, door de aanwezigheid alsdan van vele Fransche 1
soldaten in verlof te Brussel. De 2 Augustus de
iii · eerste dag zijnde onzer mobilisatie had het Gezant- 1
‘ schap hiervan in den nacht verwittigd, onmiddelijk
j _' zijn mobilisatieoproep aan het Havas-agentschap `
1 Q medegedeeld. Deze oproep had in de Belgische bladen ij
5 j Zondags ’s­morgens 2 Augustus gestaan. In den loop
1 van den dag, zijn zeker soldaten in uniform door de
il stad gegaan om zich naar het Station te begeven. @1
j 6e Rechtbank van het reserve- jg
‘ bataillon van het 119de Landweer
infanterie Regiment te Stuttgart. 1
j ,,Men zou den 16 juli, verschillende Fransche
êjëi artillerie officieren gezien hebben, door het volk
met geestdrift toegejuicht."
` Er wordt niet aangeduid waar deze betooging
g j plaats zou gehad hebben. 16 juli was een Donderdag. jj
H In de feestperiode is de drukte steeds groot in
het centrum der stad, zelfs in de week. Ik heb nooit
hooren zeggen dat een groep officieren van onze jg
artillerie toegejuicht zou geworden zijn, en ik vraag
. eg; mij af hoe zij in uniform hebben kunnen wandelen,
. jê zonder dat ons Gezantschap er van verwittigd A;
ï lij werd. Onze officieren moeten inderdaad de toe- i_§
. lating vragen om hun tenue aan te doen en dit wordt . gj
p hun slechts in buitengewone gevallen toegestaan. E
Zou er hier geen spraak zijn van een groep Belgische
j l j; muzikanten, eenige muziekmaatschappijen dragen hier Q
ll 1 een uniform dat eenigszins lijkt op dat onzer artillerie l
jr adjudanten: zwarte tenue, met roode streep, kepi j
U met pluim elp gälon Pk b D 1
t ,.· `. 8e Rec t an van Ham urg. -,, e .
,‘ I X _ volksmenigte zong L a M a r s e a i ll a i s e voor 1
= de Beurs den 2n Augustus, en juichte een groep
. Q j Fransche soldaten toe."
Ti l iêïl Groepen van onze landgenooten, welke zoo talrijk ,
I in Brussel zijn, hebben inderdaad L a M a r s e i l- j
laise gezongen en onze soldaten, die uit verlof Q
naar Frankrijk terug trokken, toegejuicht als zij hen
4 11
I ä ,‘ 1`
S il j