HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 247

JPEG (Deze pagina), 601.87 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

243 _
i Dit is klaarblvkelyk onjuist, vermits geen enkel
x F ransch officier sterretjes op den kraag draagt; alleen
zc ii_ ‘ de Belgische officieren hebben zulke sterretjes en
E Q I 3 dan nog hoogstens drie.
igd ; 3oRechtbank van Tittlungen.
P u_ Soldaten in uniform zouden te Brussel gezien zijn
iii g 1 geweest van af den 3 Augustus in den morgen na het
i zenden van het ultimatum, maar voor de oorlogs-
3 verklaring. De volksmenigte zou een Fransche hussaar
gi5_ toegejuicht hebben.
jl Dit is zeer goed mogelijk en geheel normaal. Inder-
iiêdê daad, sedert verscheidene jaren hadden de Fransche
mem g, soldaten in verlof waarvan het gezin in Belgie ge-
it dl vestigd was, toelating hunne ouders in uniform,
iii€i_ L. doch ongewapend, te komen bezoeken. De Belgische
iiiêit nationale feesten, plaats vindende einde juli te ge-
ii lijker tijd met de kermis van Brussel, was het op
ii, (iii if dat tijdstip dat de Fransche soldaten de gewoonte
de te ä hadden een verlof van acht tot vijftien dagen te
i mii ij vragen om hunn familie te komen bezoeken voor de
atti manoeuvres. Het was misschien ook een soldaat in
,1 gg gi verlof, na ziekte die zijn l.egercorps ging vervoegen
··u­SS€l‘ fi voor het einde van zijn verlof. l
gzoêk Onze Fransche colonie telt 25.000 zielen en voert
§ hare bedrijvigheid uit in het centrum van de stad;
­ van l het is dus heel natuur ijk dat een groep Franschen
iêiide het uniform van ons leger toegeju cht heeft, op het
iussêi oogenblik dat de oorlog aan ons land verklaard
in iii werd; niemand zal er zich ook over verwonderen
Zien dat Belgen er hunne stemmen bijgevoegd hebben,
waa, l om eene ovatie te brengen aan een soldaat vanieen '
iii te il der mogendheden welke de Belgische neutraliteit
gewaarborgd hadden, op het oogenblik dat het ge-
_t dat `§ schonden was geworden door het zenden van het ulti-
mhad matum wat door de pers was bekend gemaaktn
äizoii 5eRechtbank van Dusseldorf.Ovat1es
ii€Ii.€_ op de boulevards van Brussel aan Fransche soldaten
ii€ii€_ den 2 Augustus, gebracht. _ _
§ Zooals ik het juist opgemerkt heb, is dit zeer nor-
rl

l