HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 246

JPEG (Deze pagina), 559.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

A,. N .
* 242
3de BIJVOEGSEL AAN No. 118.
‘ Baron Lahure, Fransch cen- l
i jg sul te Brussel aan den heer
2 Q Klobukowsky, gevolrnachtigd Q
i Minister der Fransche Repu-
1 ii bliekbijtleBelgischeRegeering j
thans te Le Havre. 2
. j LE Havrzn, 2 Februari 1915.
j Gij hebt de goedheid gehad mij de vertaling mede j
i i te deelen van verhalen in Duitschland verschenen,
namelijk in het nummer van 9 januari der N 0 r d·
deutsche Allgemeine Zeitung, betref-
. fende gewaande schendingen der Belgische neutraliteit
door Frankrijk.
i j Ik haast mij U hieronder, wat betreft Brussel, en
in de volgorde der citaties, de opmerkingen mede te
= ,ï deelen, welke het lezen dezer getuigenissen bij mij
i ii heeftopgewekt. lo. Rec htbankvan Rastatt. »
,,Een regiment in grijs veldkostuum zou deel ge-
nomen hebben aan de wapenschouwing te Brussel
den 26 juli gehouden, ter gelegenheid van het bezoek Y
j van den Lord Maire." i
De Belgische generale staf, eene verandering van
gi uniformen bestudeerende, heeft in de verschillende ri
wapenschouwingen kort voor den oorlog te Brussel
j iii gehouden, een compagnie voetvolk doen defileeren, in j
j het grijsblauwe voorgestelde uniform en met den
j j· helm in dezelfde kleur. Het beoogde doel was waar-
1 schijnlijk het algemeen oordeel over dit uniform te
kennen.
Nooit heb ik hooren spreken van een incident dat
j { gj den 29 juli in de nabijheid der Beurs zou plaats gehad
jj ; hebben, waar een officier het volk nangesproken zou,
hebben. De getuige beweert dat de officier vier sterre- lg
tjes op zijn kraag droeg en dat het een cavalerie-
{ 1 1 officier was. jj
je
E 1
" · ' A A