HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 245

JPEG (Deze pagina), 549.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 241
_ _ 14 strenge orders gegeven heb, hen verbiedende België
’l de ­in uniform te verlaten, voor diegenen, welke er een
leem bezaten. Dit, ten einde betoogingen, welke ook,
ëüezr il vanwege de bevolking te vermijden, alsook hande-
’I Oe lingen tegen den eerbied der Belgische neutraliteit.
ll
heb .1 Derde beschuldiging. -Rechtbankvan
Bonn, 9 December 1914.
‘ " 1
,,’l`e Namen zegde men overal den 2n Augustus:
·» te ,,VVij hebben hulp, de Franschen komen, heele treinen ·
meer zijn te Luik aangekomen; op den weg van Namen
eem` _; naar Luxemburg kwam men niets anders dan Fransche
deze . troepen tegen (paardevolk en voetvolk), alle stations
Ome waren door de Franschen militair bezet. Van Namen
1. de tot aan de grens werden wij onder Fransche bewaking
Ogen geleid. "
lOOl" 3 Met kracht teeken ik protest aan, tegen deze
eet? nieuwe beschuldiging, welke even valsch is als de
Ik vorigen. Tot den ón Augustus, wat bewezen kan
_ heb worden door de opschrijvingen mijner telefonische
Eezeï 1 ggesprekkeh bij de administratie der Posterijen te
eeen j Luik, heb ik verscheidene malen met mijn consulair
agent te Namen gesproken. welke mij op de hoogte
1 hield, zelfs der kleinste incidenten. Ik bevestig dat
benk j ·den 2Aug. geen enkel trein Franschen in Namen ge-
j bracht had. Ik weet niet of de slecht ingelichte
j menschen gezegd hebben ,,de Franschen komen";
Behe I wat zeker is, is dat de inlichting valsch was zoo
mem { voor Namen als voor Luik. j
°OteO j · Anderzijds, indien Fransche troepen zich zouden
iOOOe ä bevonden hebben op den weg van N amen naar Luxern- 4
ll burg zou ik hiervan ingelicht geweest zijn, alsook
ustus j van de militaire bezetting van de stations dezer lijn
raten jj door onze troepen. Deze verklaringen zijn dus leugens.
rs op j Hetzelfde wat betreft de begeleiding van Duit-
ldaat schers tot de grens onder Fransche bewaking.
if de
>enen
1