HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 243

JPEG (Deze pagina), 510.99 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

239
order aan den Generaal over het eerste districtbevel
_ voerende, gegeven:
3 H, ; 2 Augustus 214 3/11 aan 1ste Districtllijssel.
tel- ’ ,,Het is volstrekt noodzakelijk i11 den tegenwoor~
_ digen diplomatischeni toestand geen ancidenten te
1 hebben op de Belgisch-Fransche grens, en dienten-
5 gevolge aan de troepen te verbieden ze dichter dan
° op ongeveer twee Kilometers te naderen.
` ,,Men zal aan de douaniers en de boschwachters
[gen aanbevelen alle incidenten te vermijden.
de 1 Dit order deed slechts aan het eerste district op-
g€H` 4 het oogenblik dat het mobilisatie-telegram hein toe
Sch? j kwam, de orders uitbreiden, welke aan de districten
Juli 1 der Duitsch-Fransche grens gegeven werden welke aan
1 Q deze bevolen eene lijn niet te buiten te gaan door mijn
çêu voorganger, wegens de kansen van oorlog, op een af-
Hms l stand van ongeveer lO Kilometer vastgesteld.
sche De Duitsche aanvoeringen zijn dus onder alle
afk? 1 opzicht leugenachtig. Zij hebben niet eens de ver·
it m ,‘ schooning der waarschijnlijkheid .
mm ii 21 BI vonosn aan w 118
Ede? , ce ] Li i ro. .
{de De Heer Pallu de la Barrière ,
Q Fransche consul te Luik
sche 1 thans te Havre, aan den heer
rmen Klobukowski, gevolmachtigd
zelf Minister der Fransche Re-
nen, publiek bij de Belgische Re-
ken. ‘ geering thans te Havre. .
ffing
LE Havaiï, 2 Februari 1915. ”
»men
’m"°’“ 1 Ik heb de eer Y voor wat betreft de consulaire
H de omschrijving van Luik, mijn opmerkingen mede te
deelen na het lezen der IC o r d d e u t s c 11 e A 114
H de g e nr ein e Z e i t u n g van 9 januari 1915, aan­
,3116 i gaande de beweerde schending der Belgische Neu-
[sche 1 traliteit door Frankrijk.