HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 242

JPEG (Deze pagina), 567.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 l l ä
238 1
nl ,
1 lste BIIVOEGSEL AAN HET No. 118.
A De Minister van Oorlog aan
j den Heer Delcassé, Minister s
van Buitenlandsche Zaken.
’ gi rl
. Pamjs, 16 Februari 1915.
;ä; «
j 1, Gij hebt mij den 1311 Februari het verlangen j
g van den Heer DAVIGNON medegedeeld, dat de
i gï ; Fransche Regeering de beschuldiging zou logen- 1
straffen betreffende het afstappen van Fransche ïj
ïï troepen te Erquelines in den avond van 24 juli
. en mij gevraagd mijn oordeel hierover te geven.
j Ik heb de eer u te laten weten, dat ik er alleen j
j. voordeel bij zie, eene meest besliste logenstraliing
op dit punt tegenover de beweringen der Duitsche
pers te stellen, evenals op de punten, welke het onder· j
werp zijn der brieven uwer vertegenwoordigers in jl
lil België, waarvan gij mij afschrift gezonden hebt.
1 Ten einde de maatregelen, welke gij zoudt kunnen
1 pemen om die leugenachtige beweringen te weder-
1 ‘ -1 eggen, te vergemakkelijken, is het goed dat ik de
1 gj volgende verduidelijkingen maak: j
. ` a. Niet alleen heeft men het afstappen van Fransche
:g_ soldaten op den 24 juli 1914 niet kunnen waarnemen l
maar geen enkel voorzorgsmaatregel, zelf
niet eens van voorbereiding, was nog alsdan genomen,
noch om de grens noch om de spoorlijn te gbeïlvaëen. ’
De eerste voorzorgsmaatregel, die der a sc a ing
der verloven, dagteekent van den 26 juli:
[ il b. Zelfs later, als de dekkingsinaatregelen genomen
j Y werden, werden zulke maatregelen niet genomen 1
*1 aanu de Belgische grens, gezien deneerbied aan de
j j onzijdigheid van dit land verschuldigd.
Y c. Meer nog den 2 Augustus, eerste dag van de
1 j j? mobilisatie, heeft mijn voorganger ten einde _ alle 1
j E d vi, incident te vermijden, het volgende telegrafische 1
Hi _ H` 1
zäl 1131 l
iï jij
‘i li .