HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 241

JPEG (Deze pagina), 502.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

237
ben, ·,,
ti 1; E . 118.
dd ·l>e Heer Iïïlobukowskï, Mi-
Udm; nistergvan Frankrijk: aan den
sche jj Heer Davignon, Minister van
. 1 Buitenlandsche Zaken.
juli j
mus i LE Harrie, 13 raam 1915.
op- ·j
loud Mijnheer de Minister,
2 zal
iig; Mij beroepeiide op den brief van Ywe Excellentie
Een j van 6 Februari betreffende zoogenaarnde schendingen
mem j der Belgische onzijdigheid door Frankrijk, onder eede
[mel; voor de Duitsche rechtbanken bevestigd, heb ik oe
dim j eer haar hierbij een brier van den heer lYlII,LEl{.-XND
j te doen geworden, alsook uitdrukkelijke verklaringen
ZOU j van onze consuls te Luik en te Brussel, waarbij ik
mikt mij heeleinaal aangesloten heb.
1 Deze documenten, gevoegd- bij de krachtdadige
3 1 ontkenningen der Koninklijke Regeering die al
" van j het ongegronde der aangehaalde getuigenissen
lschê i Vol grove vergissingen en niin of meer gewilde onjuist-
ug te ä heden, bewijzen, zullen aan de neutrale mogendheden
Epen 1 medegedeeld worden. De ininister van Buitenlandsclie
T Zaken der Republiek stelt zich overigens voor de
jl documenten, onder vorni van brochure, in ’t kort
W v mede te deelen, ten einde de openbare nreening der
JN Q` verschillende landen te bereiken.
Het doel der Duitsche publikaties is natuurlijk ,
`, den aanval tegen Belgie in het oog der neutralen
jw te rechtvaardigen. `
1 Alhoewel de zaak onderlioord is door de diploma-
.1 tische bekendniakingen, nainelijk het Belgische Grijs-
boek en de verklaringen van den Duitschen Kanselier
J in den Rijksdag, is het niettemin belangrijk en leer-
B zaani eens te meer de lluitschers op heeterdaad van
1 bedrog en kwade trouw te betrappen.
Q Aanvaard, enz.
(w. g.) I{r,<>1si‘1;<>ws1<r.
l
1