HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 240

JPEG (Deze pagina), 513.11 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

lêli
V` l i [
; 1
1 236 E
j de Zuidstatie te Brussel verklaart gezien te hebben,
. hebben wij zijn verklaring gelogenstraft in de P e t 1 t
2 Havre. _ v
j P In haar nummer van 9 januari heeft de 1 0 r d d. v
j li ; A ll e m. Z e i t u n g steeds volgens eene onder f
|= g . .
j g l eede afgelegde verklaring, het uitstappen van Fransche
? gewapende troepen te Erquelines den 24n juli
lil van Parijs komende, aangeduid. Ik heb het gemis-
l van gegrondheid van deze beschuldiging doen op-
1 j merken in eene mededeeling, waarvan een korte inhoud 1
; g in de M a t i n verschenen is. Uwe Excellentie zal j
' ’ deze mededeeling hierbij vinden (z i e b ij v 0 e g s e l
1 ; . ,
1 " lijn ; NO. 116). Het is stellig, dat het binnendringen van ­
Fransche troepen in België, voordat dit land een Qj
ïlï ‘ oproep aan zijne waarborgen zou gedaan hebben,
‘ j j aan de Regeering door de douaniers en de gendarmen j
j a bekend zou gemaakt zijn, zooals zij het aan den ;
i Minister van Duitschland door zijne spionnen zou j
j l; geweest zijn. Geen enkel verwijt werd ons onder j
j § dit opzicht voor den Duitschen aanval gedaan. Van j
. ons grondgebied beroofd, is het ons niet. mogelijk
1 A ;_­ i onderzoeken in te stellen betreffende de getuigenis van 1
1 Duitsche getuigen. Maar het zal aan de Fransche
j Regeering mogelijk zijn de verrnelde beschuldiging te j
logenstraffen, wat betreft het uitstappen van troepen
L i te Erquelines in den avond van 24 juli.
li '? Wij zouden IT hiervoor zeer dankbaar zijn. ij
j <=ï 3·
»‘ ;= Aanvaard, enz. jl
jj. (vv. gj Davronow.
jl la
ij jrê ij j`
jj i j] j

li in J1
gj i j
1* vjj l,
F jm jï
1 < I
;Z.ii jij j
1ï: z· 11
jjl ä ï E
, 1 1; 1:.
1 ä lï g