HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 589.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ll
22
W is, schijnen wel aan te duiden, dat, men juist _is
Q T daar waar men hier wilde toe komen. `
Het is klaarblijkelijk, dat de actie, ondernomen
g, door de Oostenrijk-Hongaarsche Regeering, volkomen
L werd goedgekeurd te Berlijn. Eenige personen be-
weren zelfs, dat Graaf BERCHTOLD aangemoedigd
jg en in deze richting gestuurd werd door de Duitsche
Regeering, die niet terug deinzen zou voor het gevaar
ï van een algemeen conflict en verkiezen zou thans
Q in ’t strijdperk te treden met Frankrijk en Rusland
beiden onvoldoende voorbereid, liever dan binnen
drie jaar, als wanneer deze twee Mogendheden hunne
militaire herinrichting zouden hebben voltrokken.
De Oostenrijksche bladen bevatten gisteren eene _
I mededeeling, gepubliceerd door het telegraphisch
agentschap van Sint Petersburg, waarin werd gezegd,
dat de voorvallen tusschen Oostenrijk-Hongarije
en Servië, Rusland niet onverschillig konden laten.
I Anderzijds heeft de Zaakgelastigde van Rusland
, gisteren oflicieëel stappen aangewend op de ,,Ball-
platz" om in ’t voordeel van Servië eene verlenging
van den termijn te bekomen, wat beleefd werd ge-
; weigerd.
_ Deze feiten zijn niet voldoende om met zekerheid
i. te kunnen voorzeggen, dat de Regeering van den
Tsaar gewapenderhand ten voordeele van Servië
zal ingrijpen. Maar van de andere zijde schijnt het
zeer moeilijk aan te nemen, dat Rusland lijdzaam
dit Slavisch land zal laten vernietigen.
Te Belgrado evenwel, waar eene volledige ouder~
werping hoogstwaarschijnlijk eene omwenteling zou
hebben verwekt, en het leven van den Souverein
en zijne Ministers in gevaar gebracht, moet men het
inzicht gehad hebben, tijd te winnen. Het is te
veronderstellen, dat het antwoord gebracht door j
M. PACHITCH aan Generaal GIESL, belangrijke toe-
gevingen bevatte voor een groot deel der gestelde
voorwaarden, namelijk voor deze, welke betrekking
hebben op den moord op den Aartshertog FRANS-