HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 239

JPEG (Deze pagina), 529.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l
Q 235
Yi
ë NO. 117.
määï ij De Heer Davignon, Minister
gelijk jj vanBuitenlandscheZaken,aan
èhtêu den Heer Klobukowski, M1-
# nister van Frankrijk.
oordt
vl
ïncäï LE Haven, 6 Februari 1915.
lx
dwing Mijnheer de Minister,
_ l
ggmä Uwe·Excellentie is zoo goed geweest mijne aandacht
schiêu pi te vestigen op del ordd eutsche Allgemeine
d met Z e 1 t u n g , waarin getuigenissen worden aan-
ghêid gehaald , l volgens dewelke Fransche, gewapende
ge Wiä soldaten 1n _l3elg1e gekomen waren voor het begin
Gezien der vrjandelijkheden. Deze taktrek maakt een
ätschê geheel uit met den beweging, strekkende tot net
6 Dub lj b`€lN1]S,Ud3lZ Belgie met de rnedeplichtigherd van
O êën Frankrijk en Engeland, zijne internationale ver-
zfüêmd pliclrtingen te kort lzou gekomen zijn, en dat de eerste
zocht. vijandige feiten met door Duitsehland, maar door
y aal? ij Belgie gepleegd werden. I n
ïls hët j ' Reeds heeftvde E ordd. Alllgern. Lertung
Maar 1n de maand lovember zeven geturgenissen gepubli-
1 met j ceerd, welke overggnonien werden in het Bovember-
Landen nunimenvan de I; r 1 e g s z e 1 t ll n g. Deze zeven
len de j getuigenissen waren het eens over de aanwezigheie
,€Hg€H­ 111 Belgre van Fransche ollicieren 611 soldaten voor
achten j den oorrog. Maar de`plaats,_waar anen ze zag, ver- .
en Zij , sclnlde; het was te Lharleroi, te äálïllêll, te Ougree {
de ai .1 of te nuik. Hij hebben tegen die beweringen niet
j 1 geprotesteerd. Uwe Lxeellentie weet inderdaad, dat
mmmg men dikwijls in België 1"ransche soldaten, in verlof
zijnde, in uniform, maar zonder wapens, in België
zag. De vreemdelingen verwarren ook de Belgische
gidsen, die roode broeken dragen, niet Fransche
soldaten. Maar daar een getuige de tegenwoordigheid
van twee Fransche regirnenten den 211 Augustus in

l