HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 238

JPEG (Deze pagina), 597.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

. !ï l
? alï ï E
B ‘ li l j
‘ Q · 234 ·
i je
l ik i Den 3 Augustus wordt de Minister van België door
jg 5 den Staatssecretaris voor de Buitenlandsche zaken
, ,ä-{ ontvangen. ,,Hebt gij ons iets te verwijten?" vraagt ,
” 2 hem baron Beijens. ,,l-lebben wij niet sedert drie j
ij n kwart eeuw steeds tegenover Duitschland gelijk j
E jj äï tegenover al de waarborgmogendheden, al de plichten
j ili ïï onzer onzijdigheid vervuld," Duitschland antwoordt j
iw l de heer von jagow, kan niets aan België verwijten en
I en dezes houding is steeds van eene volmaakte cor- je
E Qi, ïëçtherd gewee5¢;_" H l _ ` p ‘
j jj y l`en slotte heeft de Rijkskanselier zich in de zitting
i A van den Rijksdag van 4 Augustus met niet minder lj
5*; oprechtheid uitgelaten: ,,Onze troepen, heeft hij ij
verklaard, hebben Luxemburg bezet en zijn misschien
reeds in België binnengedrongen. Dit is in strijd met l
j de regels van het volkenrecht. De onrechtvaardigheid, _
jg ik zeg het openlijk, de onrechtvaardigheid welke wij
jij aldus begaan, zullen wij herstellen. Maar aangezien ïj
jl de oprechtheid van den Kanselier door de Duitsche in
j pers gelaakt is geweest, omdat de koelbloedige ont~
kenning der tractaten in al de neutrale landen, een jj
jj;. , slechten indruk heeft teweegggbracht heeftDuitschland
l Qêgt aanteigingen tegen de eerlijkheid van België gezocht. T.
r Zoo wil Duitschland, tna ons onrechtvaardig aan- lj
j gevallen, geruïneerd en uitgemoord te hebben, ons het j
· eenige wat ons over blijft, de eer, ontnemen. Maar
deze aanteiging van getuigen, waarvan men niet j
l eens de namen noemt en welke zich zes maanden
êäji na de gebeurtenissen voorgedaan hebben, zullen de Q
openbare meening niet in vertwijfeling brengen.
j , ,j Yan af den eersten dag heeft deze den voorbedachten E
Q LQ Q aanslag tegen België gericht, veroordeeld, en zij Q
jj heeft hare afkeuring te kennen gegeven over de af- Q
j' ji. schuwelijke lasternissen met het doel dezen aanslag
l te rechtvaardigen, uitgevonden.
` ¤ i
j l äli l
`¥ " rjlï
j j l
; lj jl X
lp j ll.
l ti ll