HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 237

JPEG (Deze pagina), 559.49 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j 233
il
j Nota.
1- O 6- Een Duitsch nijveraar heeft den 24 ]11li twee
St ug Fransche coinpagnies onder de wapens te Erque-
; lines gezren. Hij verklaart het aan de generale Re-
l geering van België e11 de N 0 r d d e u t s c l1 e~
l A l. l g e nr e i n e Z e i t 11 n g beschouwt het feit als
bewezen. Wij betreuren voor den naamloozen ge-
5 t E I tuige, die dit verhaal onder eed bevestigd heeft, dat
j; 6 H al zijne herinneringen gefaald hebben. Eene verwarring
d i H- van namen van plaatsen is trouwens zeer goed mo-
gelijk na zes maanden.
3 Yij hebben het reeds gezegd, maar 111e11 verplicht
,_ ons het te herhalen dat vóór 5 Augustus, geen enkel ge-
wapende troep Franschen of Iêngelschen in België
vl binnengetreden is. De Regeering heeft gewacht dat
Duitschland België's neutraliteit geschonden had,
auvaj l om de waarborg zijner borgen in te roepen en om
,0I te ten voordeele van de Fransche troepen het verbod
HS»dg_ ` j van België binnen te treden, te heffen. Deze schending
ik Q1 , heeft plaats gehad den 4 Augustus om 8 uur ’s-
ming morgens en het is denzelfden dag om 6 uur 's-avonds,
` dat de Regeering besloten heeft Frankrijk en Lnge-
jädêu j land ter hulp te roepen. Y oor dien datun1 was
A j j, geenjenkel Fransche soldaat over de grens. gekomen.
lf dan j Wij stellen tegenover den Duitschen llljV€l'21ZtI,· de
rêbiêd ; officieele personages van het Keizerrijk, den Minister
° van Duitschland te Brussel, den Staatssecretaris der
l V6? l Buitenlandsche zaken en den Kanselier zelf. In Clêll
nacht van 2 tot 3 Augustus, zoekt de heer vox Br·iLovJ
H van een grief waarop hij zijn ultimatuni zou kunnen ‘
geren jl steunen. Om 2 uur ’s-morgens gaat hij brj den gene- .
lj ralen secretaris van het Departenrent om hein te
ON‘ zeggen dat eene patrouille Fransche ruiterij de grens
E overschreden heeft.Bar AAN DER l§l,S'l` vraagt hein waar
j deze feiten gebeurd zijn. In lluitschlarrd, wordt hem
geantwoord. Indien ee11 enkel lr ranseh gervapend sol-
daat over onze grens gekomen xvare, zou hij zeker niet
j aan de waakzaamheid der talrijke spioruren van den
heer Vox BiïL<>x1’ ontsnapt zijn.
l
l