HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 236

JPEG (Deze pagina), 438.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5 lj V
11 11 *iè j
1 232 jg
1 ï * li
1 Xvr.
1 ,
1 Geen Franscheof Engelsche troe-
1 j"* pen waren in Belgiëvoor 5Augustus j
äj , binnengedrongen. 1;
1 j j KO. ~1 16. 1
1 ii i De heer Davignon Minister
. van Buitenlandsche Zaken
E; aan al de hoofden van zendin­ `
genin den vreemde. i
1 Y « ‘i
1 .; s E
1 lj; LE Hnvim, 28 januari 1915.
1 Mijnheer de Minister,
E Zooals U het weet, zoekt Duitschland zijn aanval
i tegen België te rechtvaardigen door feiten voor te _
. wenden welke, indien zij waar waren de gedienstig­ 1
heid van ons land ten opzichte van Frankrijk en 1
A Engeland zouden bewijzen en hierdoor de ontkenning g
1 van onze verplichtingen als neutrale Staat.
1 Het agentschap Vlïolff heeft aldus aan de dagbladen
1 . volgens een artikel der N o r d d e u 1; s c h e A 11-
g e ni e i n e Z e i t n n g medegedeeld, dat van af den
[E 24 juli Fransche troepen op Belgisch grondgebied
j doorgedrongen waren. j
j g; Ik heb het noodig geacht deze nioedwillige ver-
klaring te logenstraffen. jl
jl i i Ik verzoek V deze logenstraffing in de bladen van
j 5 het land uwer verblijfplaats te doen publiceeren.
1 1 1 lanvaard, enz, 11
(wg.) l)Avi<;NoN.
~ 1 .
. Bijvoegsel aan No. 116.
if Q i
i i i ri
i ii
.1% * 1 1 =j
1 1 .
as · 1

111, 1 1- er