HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 234

JPEG (Deze pagina), 508.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 Q
iï ,1 Q1
1 ïf 230 à
hij voor redenen die 1nij niet officieel bekend zijn, eene ¥ i
_ Q · pijnlijke gevangenzetting te Glatz ondergaat. ; ‘
. ï . Het blijkt uit brieven door vrienden ontvangen
i ï ii dat de heer Max, als een gewone gevangene en een
j 1 der grootste misdadigers behandeld wordt, dat hij j
j 1 onder de onophoudelijke bewaking van twee‘
` ? ik ï soldaten opgesloten is, en dat hij onder geen voorwend-
1*1 sel zijne gevangenis verlaten mag. j
· 1. M Misschien zou Uwe Excellentie kunnen verkrijgen,
j dat de Duitsche overheden, al nemen zij de noodige
j 4 1,jf bewakingsniaatregelen, verzachtingen aanbrengen aan
j j ig eene handelwijze welke de noodlottigste gevolgen
voor de gezondheid van den heer Max zou kunnen 1
. hebben. _
; ïigë Aanvaard, enz.
(wg.) Davroxox. ‘
. 1 1,
11 ---
NO, 114. j
1 " $
De heer Vhitlock, Minister
xii der Vereenigde Staten van
j Amerika, aan den heer Davig-
non, Minister van Buitenland- 1
sche Zaken.
1 xii ’j
Bnvssiïr., 14 januari 1915.
il; Mijnheer de Minister, il
‘ r .l Ik heb de eer Uwe Excellentie ontvangst te melden i
jj van haar brief van 5 januari, cn ik ben zeer gevoelig ‘
j aan de gevoelens welke de Regeering van den Koning ‘
1 , Q mij heeft willen uitdrukken door Uwe tusschenkomst. lf
‘ Ik zal niet nalaten, de eerste gelegenheid te gebrui- j
* P. ken om den baron von man Laxcxnx over het lot Q
van den heer Max te onderhouden en zal het als een j
j 1 genoegen beschouwen aan Uwe Excellentie de inlich- 1
> Y
ij, il
1
1111 jl j`
ui « ...... r .... ran-, 1- a « --»- maag- aaa- aa--- aa