HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 233

JPEG (Deze pagina), 448.50 KB

TIFF (Deze pagina), 3.71 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i 229
hunne titularissen te veranderen, tenzij dat de Duit-
3 sche Regeermg aan de Amerikaansche Regeering
e t e Y persoonlijke redenen opgeve welke zich zouden ver- .
gt i; e ii, zetten tegen het behoud van hun ambt voor deze of
i g e I S gene dezer Consuls.
Aanvaard, enz.
(vv. g.) DAUGNON.
1915.
-­--·-
1 ' , ,
i AH .
iansehe 51 _ _
eveiiiii ,; Vr illekeurige aanhouding van den
Cçmeiiie heer l/I&X,BllIg€Hl€€Sï€I van Brussel.
n ambt g
ko. 1 13.
van den .3 _ _
aetiieciie 31 De heer llavignon, Minister
ertegen- van Buitenlandsche Zaken
igtyidçglg- aan den heer Brand 'Whitlock,
Mrnister der `Vereenigde Sta-
nilitaire iï t e n v a n A m e r 1 k a.
uitoefe- _
fggzight ä LE Iiaviarc, 5 januari 1915.
peratiën li __ _ _
Mrjnheer de Minister,
peratiën _ v _
gêdggltê, De Regeering van den koning heeft vernomen,
dan te welke talrijke pogingen Vwer lêxcellentie gedaan
heeft ten einde de verpletterende lasten welke door de
functies i Duitsche bezetting loo. België en in 't bnzonder op
gd, maar 1 Brussel drukken, brlligker te maken. De Regeenng 1
1 in de 4 van den Koning is Vwe Iêxeellentie ten zeerste dank
se1,Ant­ baar voor den steun, welke zi] aan onze ongelukkige
] bevolking heeft Willen geven.
plaatsen, Ik heb de eer een oproep te doen aan Yvve bereid-
rtzetten, wilhgheid ten einde inlichtingen te verkrn gen over
‘<le voor-- 1 het lot van den heer Max, Burgemeester van Brussel,
eden om waarvan de gezondheid te wensehen laat en welke
1
I
1
I