HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 232

JPEG (Deze pagina), 542.35 KB

TIFF (Deze pagina), 3.71 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

V 111 1
111 »
1 228 1
1 *11
NO. 112. 1
1 1 ,1 ; `
v De heer Davignon, Minister 1C
1 ,111 van Buitenlandsche Zaken, ·
1 Q1111 aan al de vertegenwoordigers 1
1 · in het Buitenland.
_ " LE Havizn, 1 Februari 1915.
1 1-F1 1;
1 Mijnheer de Minister, ·
1 1 1
1 1 Ik heb de eer Y te laten weten, dat de Anierikaansche
Regeering haar advies te kennen heeft gegeven in 1
1 zake de opheffing der exequaturs der Consuls
1 r ‘ welke in het bezette gedeelte van België hun ambt 1
‘ 1 vervullen.
Volgens een telegram van den Minister van den 11
1 Koning te `Washington, meent de Amerikaansche
1ï11ï Regeering dat de consuls geen politieke vertegen- ,1
1 _ woordigers zijn met algemeene zending maar handels-
_’ 111 vertegenwoordigers met plaatselijke zending. 11
Deze vertegenwoordigers mogen, in de militaire
1 1 bezette gedeelten, hunne zending alleen daar uitoefe-
11 1 _ nen, waar de bezetter, een wettig recht van toezicht
1 1 hebbende, van oordeel is dat de militaire operatiën
1 1111 het toelaten. 11
1 » Duitschland is van oordeel dat de militaire operatiën 1
1 111 tegenwoordig niet toelaten dat in het bezette gedeelte,
11 . de uitoefening der consulaire zending elders dan te 1
. 1. Brussel, Antwerpen en Luik plaats hebbe.
1 ; 11; Dientengevolge moet de uitoefening der functies 1
1 1 der Amerikaansche consuls, niet als vernietigd, maar
1 1111 als tijdelijk opgeschorst beschouwd worden in de 1
1 j militaire bezette gedeelten, andere dan te Brussel, Ant- 1
1 1 111 werpen en Luik.
1 ` Vat betreft de consulaten dezer drie plaatsen, 1
`Z ° welke hunne werkzaamheden mogen voortzetten, .
en die der andere plaatsen welke later in dezelfde voor-
K1 waarden zouden kunnen zijn, is er geen reden om
gy E 111 4

11 11 .
1 1 e i. . .... .. -