HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 231

JPEG (Deze pagina), 548.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.72 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

la
il 227
ll
istbarê Bijvoegsel aan No. lll.
;g der l _
zetting j Bota-
noodig l _ _ __ _
Oude? j Dnitsehland heeft in zijne mededeehng van·5 De-
,Ite,.eu_ j cember beweerd, dat de bezitter van een ingenomen 2
teu in landstreek het recht heeft als nietig te beschouwen
le Hete alle exequaturs voorheen aan de in functie zijnde
tt land rg consuls door het wettige bestuur van het land ver-
in het 1€€“d‘ . .
Zernike Deze bewering is onhoudbaar.
ml eene 'Vegens· het karakter van de macht des bezitters
Jesehep voortspruitende uit een enkele bezitting welke niets
j blijvends heeft, bevestigt art. 43 der IV de Haagsche
j Conventie in princiep, het behoud der burgerlijke
j en bestuurlijke wetten, en dientengevolge, der be­
i staande toestanden.
l Te vergeefs, roept Duitschland in zijn nota van
l 5 januari het militaire en het bestuurlijke belang in.
1 S t e I l Deze beide belangen kunnen het intrekken rechtvaar­ _
gek e H digen van het exequatur aan een consul, welke tot
1 i S t e I vijandige feiten zon overgaan of een gedrag zou heb-
Q ben dat onvereenigbaar met de plichten van zijn ambt
zon zijn. Maar zij kunnen niet het algemeene recht van
jgj5_ intrekking dat Duitschland inroept rechtvaardigen,
{ noch zijne aanspraak geheel de consulaire organisatie i
omver te werpen, de consuls van ieder land tot drie
j te verminderen en van de consulaten personen uit te
eb ik de g sluiten voor de enkele reden dat zij Belgen zijn, welke
Duitschê geen enkel feit niet het nnhtaire belang in strijd
keu van j begaan hebben, en welke aan den bezitter loyaal de
.jgië_ j rechten door de Haagsche Conventie toegeschreven, ‘
len Ve? Q erkend hebben.
erjng te g De thesis van Duitschland zou voor gevolg hebben,
g indien zij aangenomen moest worden, de consulaten
der streken den eenen dag bezet en ’s­anderdaags
;GNON_ herwonnen, in eene rampzalige Onzekerheid te werpen,
1
(

«
1% `
l