HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 230

JPEG (Deze pagina), 491.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.72 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

.11 1 @1111
,1 111 .
ë; 1 226 1
ï i jg
1 ïl , welke een oorspronkelijk recht en een onbetwistbare
Q Y 1 j plicht inroept de consulaire bescherming der
i 1 neutrale onderdanen voor den duur der bezetting jl
ç , te regelen. Dit nieuw reglement is trouwens noodig
Q 1 jïigl in de eerste plaats in het belang der neutrale onder-
T l A danen zelf. Aangezien niet minder dan 300 verte ren- ‘
BI i 1 woordigers van verbonden of neutrale Staten in 1 1
1 _ België toegelaten waren, meestal van Belgische nati- ij ‘
1 . 1,f onaliteit, en waarvan een groot aantal het land ‘j ‘
j W gj verlaten hadden, is het klaarblijkelijk dat in het j l
1 . belang der neutrale onderdanen zelf de Keizerlijke
jj j *1 Regeering goed zou doen niet te wachten om eene j _
lj verzekerde en doelmatige regeling hunner bescher- 1
j j j ming te nemen.
1 1
V1 1 . 1
•, _ NO. 111.
1 j 1 1
Y De Heer Davignon,Minister
1 11 van Buitenlandsche Zaken
, gj aan Baron Grenier, Minister 1
1 des Konings te Madrid.
‘ =1 1;jj 2
jg LE HAVRE, den 22sten januari 1915.
Yi Mijnheer de Baron,
1 · til 1
ll 1 jij Als gevolg op uw schrijven van 9 dezer, heb ik de
i ’ eer U hierbij een repliek op de nota der Duitsche 1
lj , Regeering te zenden, aangaande het intrekken van
. het exequatur aan de vreemde Consuls in België.
1 je jjzj Gij zult wel de Spaansche Regeering willen ver-
11 zoeken deze nota aan de Keizerlijke Regeering te
· overhandigen. 1
1 , Aanvaard, enz. 1
jj (wg.) DAvrGNoN.
i irl X
1 .12: 1
1 1 1
1 11 il? il
. 1