HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 451.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

2l
ie De toon der Duitsclre ofllcieuse pers in dezen
ie ochtend meer gematigd en laat de mogelijkheid
g- doorschemeren van eene beperking van den oorlog,
o- maar enkel ten prijze der belangloosheid van Rusland,
et die zich zou tevreden stellen met de verzekering,
ig dat het integrale grondgebied van Servië zou worden
geëerbiedigd. Heeft deze spreekwijze niet voor doel
le eenige voldoening te geven aan Engeland, alsmede
id aan de Duitsche opinie, die, ondanks de Oostenrijksch-
in gezinde manifestaties van gisterenavond in de straten
n, van Berlijn, verontrust en vreedzaam blijft? In ieder
en geval schijnt de ontknooping der crisis, hoe ze ook
‘k weze, niet te kunnen uitblijven.
at Aanvaard, enz.
lg (w. g.) BARON Bnvniss.
le
ls - B
le
·n NO. 9.
h
Le De Gezant des Konings te
>- VeenenaanM.1)avignon,Minis­
n tervanBuitenlandscheZaken.
n
t. NVEENEN, den 26 ]uli l9l4.
n
1. Mijnheer de Minister,
n
g Het antwoord van de Servische Regeering aan
n de Oostenrijk­Hongaarscl1e nota wordt door de
d Oostenrijk-Hongaarsche Monarchie te Belgrado als
l; onvoldoende aangezien, zooals ik het had voorzien.
n De Generaal Baron DE GIESL heeft onmiddellijk
? zijn post met gansch zijn personeel verlaten; langs
s beide zijden is de mobilisatie bevolen en de oorlog
t dreigend.
k De zoo strenge voorwaarden van bovengezegde
t nota, de weigering van desaangaande eenige discussie
aan te gaan, de zoo korte termijn, welke verleend