HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 229

JPEG (Deze pagina), 528.96 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

225
ïchtên j het protest der Belgische Regeering aangaande de
OHSUL j opheffing van het exepuaturj der Consuls in België.
ïbääïë Aanvaard, enz.
EH a
ïïäêä jr (wg.) B.-inox (ênisxriïn.
Bijvoegsel aan No. 1 10.
n - ;
Whçên Auswartiges Anit.- Aan het Koninklijk Spaansch
ëïääïä Gezantsehap.
1 Het Departeinent van Buitenlandsehe Zaken heeft
HOOd" i de eer aan de mondelinge nota van het Konink-
Ou een ïlijke Spaansehe gezantsehap van 31 Deceniber het
HOQYQH . volgende te antwoorden:
ulrhlkê 1 De Keizerlijke Regeering is van oordeel dat het
Nlssêl" protest der Belgische Regeering aangaande het exe-
EH het jquatur der Consuls in België ongegrond is.
mlkmg 1 Art. 42 der I'de Haagsche Conventie in het bij-
zonder kon niet de zienswijze der Belgische Regee-
rring staven. Volgens dit artikel, is de bezettende
NOK Regeering verplicht in de maat der mogelijkheden
de openbare orde in de bezette gedeelten te behouden;
het artikel verplicht haar geenszins al de bedienden
in de uitoefening hunner functie te behouden. lkit _
in tegendeel zou slechts kunnen geschieden in zooverre
. dat de militaire belangen van de bezetting het
nllgg toelaten en dan slechts op voorwaarde dat deze
avlï bedienden gereed zullen zijn zich aan de overheid p
lan ` der bezittende Regeering te onderwerpen. Deze
princiepen zijn toepasselijk op de neutrale consuls,
vdeze zullen hun openbaar anibt slechts in de maat
1915 `mogen vervullen welke de bezittende mogend-
lheid hun verleent, het vijandelijke exequatur niet
bindend zijnde voor deze laatste. .
De oinzendnota der Keizerlijke Regeering betref-
Ecêmbër fende de Consuls raakt onder geen opzicht
van de de rechten der Belgische Regeering. Zij be-
Yêffêudê handelt alleen de belangen der Keizerlijke Regeering, ~