HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 228

JPEG (Deze pagina), 529.70 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

gij 1‘ j1 ;
l 1 1
·` `· lil ' ;
i l 224
< iii ‘ i
j i Stellig kan de bezetter zich gerechtigd achten 1
j l het exequatur te onttrekken aan een consul, j (
j die tamelijk ernstige fouten begaan zou hebben, ïg
ljgiê welke onvereenigbaar met het behoud zijner zending l
1 llfêlg zouden zijn, zelfs in de oogen van eene rechtsregee-
. ; ring. Dan nog zou hij eerst naar de Mogendheid M
waarvan deze Consul afhangt, moeten verwijzen.
j . Maar hij kan niet in zijn voorloopigen en feitenlijken ;
1 ; titel het recht vinden om al de exequaturs voorheen . ,
. toegestaan, op eene algemeene wijze als vernietigd J
Z l ing? te beschouwen, indien hij hiervoor geen persoonlijke
1 ~Y :11; redenen heeft. 1
. _ i Dergelijke vernietiging is geenszins door de nood- 1 (
1 ; zakelijkheden van den oorlog vereischt. Zij zou een ë 1
j misbruik der bezetting zijn. Zij zou de landgenooten Q X
· ç. van vreemde Staten blootstellen geen natuurlijke Z
beschermers meer te bezitten te midden der wissel-- 1 I
1 l jj valligheden van den strijd der bezettingen en her 1,(
. ‘% nemingen, zij zou de onrust eener vreedzame bevolking Y ‘
j "vergrooten. _ , E
, j P.’ Aanvaard, enz. « . I
j E jl (wg.) Davreiworï. J
1 ·i <
_ / NO. 110.
F ü gil De Minister van den Koning
; te Madrid aan den heer Davig- E
non,Minister van Buitenland- C
l‘ sche Zaläêïl. _ I
1 g LL-XDRID, 9, januari 1915.
1 lj: ,
Mijnheer de Minister, lj
i , ill `
1, , In antwoord op Uw verslag van 24 December f
1, 1 g l.l., heb ik de eer U hierbij het antwoord van de J
ii N Duitsche Regeering te doen geworden, betreffende
fil', l ' i ;
E1 js;
”#1m ä‘%'%j1S
ë
mmièliê