HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 226

JPEG (Deze pagina), 499.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

il l l j i _ :Wwi B B
1 lïgg ‘
­ j 222
. oogenblik geen enkel gewonde hebben met uit-
1 #1.; gestoken oogen. _VVij hebben er nooit gehad.
; 1 j j Het "bestuur van het Liefdadigheidsziekenhuis
1 X gj, te Bêïlljïl deelt insgelijk aan de V o rw a e rt s de 1
j g p volgende nota mede: ‘
« j 1 i j Het Liefdadigheidsziekenhuis heeft geen gewon­ j
1 = ; den in verpleging gehad waarvan de oogen ï
1 j i 1 ij uitgestoken waren. j
I v 1
cj f ` Km.
1 1 V . 1
; ä Opheffing van het exeqyatur der Consuls
1 , m België. Q
1 I p NO. 109. l
, li De heer Davignon, Minister K
,- f van Buitenlandsche zaken
1 :1 aan Baron Grenier, Minister
1 lip van den Koning te Madrid. .
1 L ,1 ,1
Q jj; LE FIAVRE, den 24sten December 1914.
j f g Mijnheer de Baron, · 1 K
K · l i , J
ïi f j Ik heb de eer U te verzoeken de welwillende tus- j
L { Q schenkomst der Regeering van Zijne Katholieke J
Regeering in te willen roepen om het volgende protest
1 1, ,1IQj aan de Keizerlijke Regeering te doen geworden. J
_ § ,,Het is ons ter oore gekomen, dat onlangs eene nota
ggji aan de neutrale Staten en de bondgenooten van E
ill, Duitschland gezonden werd. De Keizerlijke Duit~ K j
sche Regeering verklaart: 10. Dat zij meent dat
‘ haar bezit een einde gemaakt heeft, met het te ver- (
jp. , ij`; nietigen, aan het exequatur door de Belgische Re- ‘
j ` p li? geering toegestaan aan verschillende consuls welke W F
i jj ij, in het bezette deel van België verblijven ‘
11

1 ,;lï 5
­ mii in