HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 224

JPEG (Deze pagina), 519.99 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1
220
i j drukttweenotasovervandeKöln ischeVolks­ l
zeitung en de Vorwaerts, welke de laster- .
' = lijke beschuldigingen der Officieuse Duitsche pers. 1
betreffende de zoogenaamde verminkingen van ge- ‘
j 4 •1· wonden door de burgerlijke Belgische bevolking; i
V 1 logenstraffen. 1
1 Aanvaard, enz. jl
j _ § (w. g.) DAVIGN()N.
p ” Bijvoegsel aan no. 108.
p j BERN, 12 December.
‘ Het groote Katholieke blad de K 6 l n i s c h e
‘ j V o l k s z ei t u n g heeft onlangs den volgenden 1
I 1 brief opgenomen. i
* 1 AKEN 26 November.
1 I ’ »
1 3
1 Mijnheer de Bestuurder,
. j Een zeer ondankbare taak op dit uur is de
i ‘ê waarheid te verdedigen tegen ongerijmde geruch~ j
11 - ten die het land doorloopen De K ö l nis h e ï
1 i Volkszeitung van 30 September 1914 .
' i ï‘ heeft reeds een brief van mij gepubliceerd .
I j ig waarin ik in verklaarde dat na onderzoek ik j
ë ,_ E jj in de vijf en dertig ziekenhuizen van Aken, geen
” E .3§ enkel Duitsche gewonde gevonden heb, aan K
­ j èj wie men de oogen doorstoken zou hebben. Gij j
iii hebt mij sedert dien doen weten dat mijn brief .
li een einde aan de praatjes gemaakt heeft, gij 1
jj hebt mij inderdaad een artikel van de Köl- 1
‘ jj n i s c h e Z ei t u n g van 31 October gezonden,
iii geheel geschikt Om het geloof in deze fan- -
` . tastische geschiedenissen weer op te wekken. Er 1
__ 1. 1 ij;. wordt gezegd in dat artikel van de K ö l 11 i- L
E- 1J s c h e Z e i t u n g dat een dokter, de heer 1
g gQ Saethre, de ziekenhuizen van Keulen bezocht
11 -1 I 41 1
afä; il ‘ * ï

ïgjë ‘
1*ê ‘i 1 hè :
11 1