HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 223

JPEG (Deze pagina), 504.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

; 219
I
leven ·geval zijn die wonden aan andere oorzaken kunnen
1 toegeschreven worden dan aan scherven van shrap-
gen in á mil?. . . ..
geweest g Niettegenstaande deze bestatigmgen, blijft de le-
ámgêny 1 gende bestaan; maar men heeft verzekerd, dat 1n de
gft: in j officieele kringen de feiten van wreedheid aan de
aan de 1 Belgen verweten, formeel gelogenstraft werdenf
JOOHEH De burgerlijke commissie is dus beslissend over
,€tmk_ 1 deze punten. l _ N
'Ot het De militaire commissie zet altijd haar werknvoort,
Jëvêïd 5 maar zij 1S tot dezelfde besluiten gekomen. Zij heeft
Ouden nog niet officieel haar verslag doen kennen, en voor
mthgt deze reden. werden hare verklaringen slechts voor-
L , loop1ge_ber1chten van louter privaten aard.
lêbbam 1 Het IS ons aangenaam te kunnen vaststellen dat
d van de afschuwehjke feiten van wreedheid zoo ten onrechte
feiten r aan de Belgische vrouwen _ door de meest gezag-
armen hebbende organen der Keizerlijke Regeering ver-
1 deze , weten, eene formeele logenstraffing ontvangen hebben
; van de twee commissies door deze zelfde Regeering
Imêüjk g ingesteld.
ral ge-
herven [ è"
Q Om jr NO. 108.
1
jlêiêlg De heer Davignon, Minister
wzicht van <Bu1tenlandsche zaken.
ïêm Of aan ai de vertegenwoordigers
in het buitenland. _
Qätää LE HAVRE, den 18den December 1914. ·
Mijnheer de Minister,
ïlmhg In vervolg op mijn schrijven van 25 November·l.l..
,0 het heb ik de eer Uwe aandacht te vestigen op een artrkel
{ander in ,,Le Temps" van 13 dezer verschenen, betiteld:
enkel , ,,De legende der uitgestoken oogen." Dit artikel