HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 222

JPEG (Deze pagina), 645.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

E ¥
218 ~
l wreedheid aan de oorlogvoerenden toegeschreven.
ij De burgerlijke commissie heeft verklaard:
{ " { ,,dat wat betreft de zaak der uitgestoken oogen in 3
, j alle gevallen waar deze feiten vermeld waren geweest j
j , _ j door de dagbladen of door private beschuldigingen, A
ä 7 { men de getuigen opgezocht en onderhoord heeft: in
` j ; l vele, om niet te zeggen bijna alle gevallen, hebben de
f . ‘ getuigen bekend dat zij de feiten slechts door hooren l
| · Y vertellen kennen; anderen hebben zich teruggetrok-
l = _ ` ken of zijn niet verschenen. De commissie is tot het i
1 jj besluit gekomen dat het formeele bewijs niet geleverd
; i is dat Belgische mannen de oogen van de gewonden .ë
of de krijgsgevangenen uitgestoken hebben en dat het f
· feit in geen enkel geval officieel bestatigd werd.
j ,,De geneesheeren en leden der Commissie hebben
. verklaard dat, in den tegenwoordigen toestand van
j opgewondenheid het heel natuurlijk was dat feiten j
, “ van brutaliteit of van wreedheid door beide partijen
‘ gepleegd werden, maar dat over ’t algemeen deze
1 feiten grootelijks overdreven werden.
j De legende der uitgestoken oogen moet namelijk
i ontstaan zijn door dat aan een groot aantal ge-
l . wonden de oogen werden doorboord door scherven
M _ ä van shrapnels, welke op menschelijke hoogte ont- M
. ; ploffende, heel dikwijls de oogen troffen.
j l ­ De Fransche en Engelsche geillustreerde bladen ;
j .’ bewijzen dit. Overal ziet men op de plaatsen waar f
· is de granaten springen, mannen aan het aangezicht j
~ j getroffen, en zich instinktmatig met de armen of j
; g de handen beschermend.
l T Het schijnt dat duizenden kraaien en kauwen op
j fz. al de slagvelden neervallen en dat deze vogels altijd f
e i l de oogen der dooden of der gewondenen uitpikken.
W; j lx Dit feit kan bijgedragen hebben tot het ontstaan
‘ jv ‘ E der legende welk in alle geval door een geneeskundig j
Ijï onderzoek bleek niet op de waarheid te berusten.
jul Y; ,,In een gasthuis te Frankfort, waren zoo het
j * _ r schijnt 29 gewonden, zwaar getroffen, naast elkander
gelegen allen met doorgestoken oogen. In geen enkel j
V ll l
4. ri ~j2
‘ =<l en r...