HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 221

JPEG (Deze pagina), 460.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

217 .
rek dat aan de plichten der onzijdigheid en zij zou niet kunnen
gu heb- ontkennen dat terwijl wij vriendschappelijke betrek- .
elgische kingen met haar onderhielden en dat wij trachtten
cument aan de vragen van haren vertegenwoordiger te Brussel
iietigen 1 gevolg te geven, zij order gaf aan zijne troepen onze
geweest pOSt€1’1 V9.l’l Namen ïê V€1'Hl€'C1g€1’1. .
DISTON. j
elf niet ­
ek met
vanzelf XII.
enkomst 1
ig naar LEGENDE DER DOORGESTOKEN OOGEN.
ialde.
begaat 1 No. 107.
iitschen 1
toe te De Heer Davignon, Minister
let ulti-1 van Buitenlandsche Zaken
le twee ,1 aan al de vertegenwoordigers.
iartelijk in het buitenland.
ef tegen
l 1 LE HAVRE, 25 November 1915.
e docu-
Jk door 1 Mijnheer de Minister,
r op 4 1 Gij zoudt mij verplichten met de hierbijgevoegde
zlgië te 11 inededeeling in een blad van uwe verblijfplaats te
gevallen y doen publiceeren.
kkelijk- 1 Het zou mij aangenaam zijn dat deze bekendmaking
spoedig l zoo spoedig mogelijk plaats had.
hebben V. Aanvaard enz.
1 4 Au- (w. g.) Davronon. _
protest 1 __
eringen. Bijvoegsel aan No. 107.
onrecht- 1
1, zullen Nota.
bereikt
` Men meldt ons uit Berlijn van betrouwbare bron
heeft de dat twee officieele commissies, eene burgerlijke en
andere eene militaire, afzonderlijk handelend, ingesteld zijn
:koming om onderzoeken in te stellen over alle feiten van