HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 220

JPEG (Deze pagina), 654.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

· ‘ · "' """" ``"‘’ ‘" W te W -Y--W
s ’
ï~ 216
Q j Regeering, en het blijkt duidelijk uit dit gesprek dat
j Q A de tusschenkomst van Engeland niet plaats zou heb- ä
j , ben kunnen vinden voor de schending der Belgische HJ
_ g neutraliteit door Duitschland. Het tweede document
{ · ä zou voldoende zijn om het vermoeden te vernietigen 1
E , dat eene overeenkomst in 1906 gesloten zou geweest Q
g . zijn na het onderhoud DUCARNE-B;àRNARDIS’ION.
l? Inderdaad heeft in 1912 Colonel BRIDGES zelf niet 1
1 A eens eene zinspeling gemaakt op het gesprek met
Overste BARNARDrsToN in 1906 en het is vanzelf j
. , sprekend dat indien zes jaar tevoren eene overeenkomst 1
j ‘ ` gesloten zou geworden zijn, men er eenvoudig naar §
1 ij verwezen had, toen men het onderwerp aanhaalde.
‘ il De Keizerlijke en Koninklijke Regeering begaat 1
1 j eene klaarblijkelijke vergissing met den Duitschen
inval aan de vijandige houding van België toe te
j wijzen. Tot den 2 Augustus 1914, dag van het ulti­ 1
1 inatuni, bestond er geen geschil tusschen de twee Q
j 4 landen, hunne betrekkingen waren altijd hartelijk
j l geweest en Duitschland had geen enkele grief tegen
1 ‘ ’ ons ingebracht.
j 1 Het is duidelijk bewezen door de officiëele docu-
1 Q ­ menten tot heden toe bekend gemaakt, alsook door 1
. g de redevoering van den Keizerlijken kanselier op 4 g
1 1 ; Y Augustus 1914 dat Duitschland niets aan België te E
1 , ­· verwijten had en dat als zijne troepen ons aangevallen jj
; j ei hebben het was om langs den vlugsten en gemakkelijk- 15
[ 1 l . _ sten weg in Frankrijk te komen,ten einde zoo spoedig Q
U { · mogelijk een beslissenden slag te leveren. ,,1317 ij hebben li
1 i· j L ons verplicht gezien - zei de Kanselier den 4 Au- fi
< j gustus - ons niet te storen aan het gegrond protest
4 1 1 van de Luxemburgsche en Belgische Regeeringen. jj
. i 1 De onrechtvaardigheid ik zeg het openlijk, de onrecht-
jë 3 i vaardigheid welke wij op zulke wijze begaan, zullen
jï ê l wij herstellen zoodra ons militaire doeleinde bereikt L
j zal zijn."
iw Om den oorlog aan België te verklaren, heeft de
j 1 Keizerlijke en Koninklijke Regeering geheel andere
j 2, Q voorwendsels ingeroepen dan eene tekortkoming
11 ‘= 1 ,
’· è ~ Qjl
i e1%jj .... in