HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 582.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

20
( .
Het vaderschap van het plan en het opstoken van de
gebruikte middelen worden hier, in de diplomatische
wereld, toegeschreven, uithoofde hunner behendig-
heid zelf, een BISMARCK waardig, aan een Duitsch diplo-
li matenhoofd eerder dan aan een Oostenrijksch. Het
j geheim is goed bewaard geweest @11 de uitvoering
met bewonderenswaardige snelheid nagejaagd.
§ Merk op, dat, indien het geheime doel van de
F ` staatslieden der twee Keizerrijken in der waarheid
. niet ligt in het veralgemeenen van den oorlog, en in
Rusland en Frankrijk te dwingen er deel aan te nemen,
maar alleenlijk de macht van Servië te vernietigen
en dit land te beletten zijn geheim propagandawerk
voort te zetten, het gevolg hetzelfde zal zijn. Het
' is onmogelijk, dat het vooruitzicht van dit gevolg
j ontsnapt zou zijn aan de klaarziende oogenvvan de
1 leiders van het Duitsche rijk. In de eene zoowel als
in de andere dezer veronderstellingen, schijnt de
j tusschenkomst van Rusland onvermijdelijk; zij hebben
I deze verwikkeling koelbloedig moeten inzien en zich
f gereedmaken om hunne bondgenooten krachtig te
ondersteunen. Het vooruitzicht van eenen Euro-
l peeschen oorlog heeft hun geen oogenblik doen
_? aarzelen. zefs schijnt het verlangen dezen te doen
uitbreken, de drijfveer van hun gedrag te zijn geweest.
Sinds gisteravond zijn de diplomatieke betrekkingen
tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië verbroken.
De gebeurtenissen gaan zich snel opvolgen. Men
verwacht er zich aan, dat de Koning, de Regeering
en de Servische legers zich zullen terugtrekken in
het onlangs geannexeerde gedeelte van het land
en zij de Oostenrijksche troepen Belgrado en de streek
langs de Danube zullen laten bezetten. Maar dan
rijst de angstwekkende vraag: wat zal Rusland doen?
Deze vraag moeten wij ons ook stellen en ons
gereed houden voor de ergste gebeurtenissen, want
het Europeesch conflict, waarvan men altijd sprak
met de hoop, dat het nooit zou uitbreken, wordt
thans eene dreigende werkelijkheid.