HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 218

JPEG (Deze pagina), 624.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

.'• jï`"T"
1 P ‘ j
j j 214 i,
" 2 1
* Q `j
1 zijn, door met Engeland over een militair akkoord tegen
jj Duitschland te onderhandelen. Deze lasterlijke be- j
. = ï schuldiging, welke de Regeering van den Koning E
j ‘ diep getroffen heeft, heeft geenszins de oorlogsver-
1 ’ , klaring door Oostenrijk-Hongarije aan België den 28
l [ ï , Augustus 1914 gedaan, beinvloed. Inderdaad, indien
' L j 1 zelf de schuldigheid der Belgische Regeering bewezen
j < ware dan zou men zich moeten afvragen, hoe zij een j
j J aanval zou kunnen rechtvaardigen, welke twee
j maanden voor de ontdekking der bewuste documen- j
_‘ _" ten plaats heeft gehad.
i Maar de Regeering van den Koning, welke gedurende
1 meer dan 84 jaar met eene gewetensvolle nauwgezet-
W heid hare internationale verplichtingen vervuld jj
E j heeft, verwerpt met kracht de beschuldigingen der
jj Duitsche Kanselarij volgens dewelke zij deze zou j
. verbroken hebben.
_, 1 Indien de Keizerlijke en Koninklijke Regeering j
j j de documenten in het archief van Brussel gevonden j
3 gelezen had, zou zij overtuigd zijn dat zij de trouwe-
j loosheid van des Konings Regeering niet zouden kun- j
nen bewijzen. .
gj Deze documenten zijn ten getale van twee.
1 1 g Het eerste is een verslag door Generaal DVCARNE,
j zg hoofd van den Belgischen Generalen staf, aan den
, . Minister van Oorlog geadresseerd, over de gesprekken ë
1 , die hij gehad heeft i.n het begin van 1906 met kolonel
‘ li BA1<NAi<DrsroN, Engelsche militaire attaché. Deze j ,
1 ¥ = 1 onderhouden hadden voor onderwerp het naleven der
‘ eig waarborg door Engeland. Van af de eerste zinnen ver- j ,
‘ j meldt Generaal l)1‘cA1<N1«: de veronderstelling waarin .
j 1 j Overste 13.-i1<NAi<D1s*i‘<>N zich plaatst: ,,Het intreden
1 5 der Engelsche troepen in België zou slechts na de § ,
1 9 schending der Belgische neutraliteit door Duitschland j j
jï 1 plaatsvinden. ? ;
jj ‘ De vooropgestelde onderstelling welke de vooraf-
j; ; 1 gaande schending der Belgische neutraliteit was, is ;
Q ‘?·ï geheel voldoende om des Konings Regeering van de jj 2
beschuldiging door Duitschland ingebracht, te ont- jj
ii l jj
2· ï‘ ; {
11 j
áj j a

‘ 1á te