HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 215

JPEG (Deze pagina), 589.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

211
Pleets Hongarije aan den Spaanschen gezant te Weenen i
?ennJk` verzonden in antwoord op de mededeeling van den
egmnd jj heer POLO DE BERNABE betreffende de Oostenrijk-
1@_m€*= 1 Hongaarsche batterijen ten dienste gesteld van het
lgïsene Duitsche leger bij het beleg van Namen. j
Ven de 1 De markies van Lema voegt er bij dat dit docu-
n den 1 ment welk gevoegd was aan een brief van den gezant
gezant l in dato van 1 1 Februari, hem met eene onverklaarbare
·ebben· 1 vertraging toegekomen is.
ë zegde Aanvaard.
1 d1P1O‘ 1 ­ (vv. g.) BARoN GRENIER.
a n af
Belgïe Bijvoegsel van No. 105.
.e beide j Nom
rielden, ç
ïn een' Indien de Koninklijke Belgische Regeering verklaart
1 dat tijdens haar antwoord op de oorlogsverklaring
1 van Oostenrijk-Hongarije, zekere feiten haar onbe-
NON- § kend waren en dat zij vooral niet wist dat reeds voor
de oorlogsverklaring van de monarchie aan België
Oostenrijk-Hongaarsche batterijen in handeling
j waren getreden in het gevecht rond Namen, houdt de
Keizerlijke en Koninklijke Regeering er aan te verklaren
dat zij zelve zich in een dergelijken toestand bevond.
_ Inderdaad, de Keizerlijke en Koninklijke Regeering had
Inl n g te dien tijde nog geen authentiek bericht ontvangen
e V 1 g‘ dat lang voor het begin van dezen oorlog en buiten het
1 e n d' L weten van Oostenrijk Hongarije, welk tusschen de Sta-
ten was die borg waren van de Belgische neutraliteit, `
* België met andere borgsmogendheden besprekingen
l915· aangeknoopt had betreffende eene militaire medewer
king van België met Groot Britannië en Frankrijk
1 besprekingen welke, zooals het blijkt uit de documen-
cen onlangs door de Duitsche overheden in de Belgische
n eene archieven gevonden, ten slotte tot militaire overeen-
ïïbïl te ïomsten tegen Duitschland geleid hebben. Het waren. `
[ Mnn` Lconder twijfel deze strekkingen, geheel tegenstrijdig
tennJk‘ Muet den geest en den inhoud van de tractaten van .
1