HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 214

JPEG (Deze pagina), 518.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j nja #*·~e i “_”-i`_n`dNdxïyiimiyäW ir V ii ä
j 210
¤i_ { j.
A ¥ vechten rond Namen. Deze gevechten hebben plaats ;_
· 1 i gehad vóór de oorlogsverklaring van Oostenrijk-
j 1 ‘ Hongarije aan België, welke in de eerste plaats gegrond Q,
1 _i§ was op de militaire medewerking van België met
· Frankrijk en Groot Britannie. Indien de Belgische 1*
g 1 W Regeering op het oogenblik kennis had gehad van de i
1 2 Oostenrijksche­Hongaarsche medewerking van den 1
' 1 aanval tegen België, zou zij onmiddelijk den gezant u
A ; van den Koning te Weenen teruggeroepen hebben. 1
r lf De Oostenrijksche verklaring van 28 Augustus zegde 11
dat Oostenrijk-Hongarije zich verplicht zag de diplo­ j
· j matische betrekkingen af te breken en zich v a n af .
1 ij d i t 0 oge n b li k in staat van oorlog met België
1 E beschouw e.
j ,,Het is dus in vollen tijd van vrede, terwijl de beide j
! landen diplomatische betrekkingen onderhielden,
1 dat Oostenrijksch geschut de forten van Namen aan- i
1 j gevallen en vernield heeft." (
Aanvaard, enz. ,
1 (w. g.) DAVIGNON. _ 1
l _ (Zie eerste Grijsboek nrs. 77 en 78. (
j . 1 <
‘ ‘
j · xo. 105.
K De Minister van den Koning
teMadrid aan den Heer Davig- EC
·_¤ë non,Minister van Buitenland- iv
ijf? sche Zaken.
L 1 E
1 ` 4 {
MADRID, den 5den April 1915.
jgï Mijnheer de Minister,
` 1 De Minister van Staat heeft mij zooeven eene
. ii · nota gezonden - en ik heb de eer U deze hierbij te
* , A doen geworden - den 6 Februari l.l. door den Mini-
j; ,2 ster van Buitenlandsche Zaken van Oostenrijk- jj
1 W 1
ï. li
*1 M
11 ‘