HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 213

JPEG (Deze pagina), 495.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB


209 .
werd, :aanvallen der leugen uit; het heeft vertrouwen
welke Q, in het oordeel van de wereld. In het uur dat het "
ntrent ‘ gericht uitspraak doet, behoort de zegepraal aan die- T
j genen, welke alles opgeofferd hebben orn in geweten
vt-Bri- j de zaak der waarheid, van het recht en van de eer
1, is in te kunnen dienen. _
zrigens (Zie No. 106.)
dering . '
.k ook, tl
ïrraad, XI.
jzenal ä Oostenrijk-Hongarije heeft voor de
vaarde oorlogsverklaring geschutin België
1 g e z o n d e n.
is de t
lgische Y No. 104. `
: haar E
envlek j De Heer Davignon, Minister
;telijke van Buitenlandsche Zaken
inden E aandenbaronFallon,minister
iik oin j van den Koning in den Haag.
an de I
rschijn { LE HAvRE, den 20sten October 1914.
ansche Mijnheer de Baron,
Let één
zorden. Ik verzoek U door de tusschenkonist van het
ïoepen- Spaansche gezantschap de volgende verklaring te
nooit ·doen geworden aan Zijne Apostolische Majesteit.
eeft zij ,,A1s de Regeering van den Koning op de oorlogs- ,
borgen verklaring van Oostenrijk-Hongarije geantwoord
heeft kende zij zekere feiten niet welke haar antwoord 1
eht, de zouden hebben gewijzigd, of veel meer welk haar
ekerde, vroeger reeds de diplomatische betrekkingen zouden
zpen en hebben doen verbreken. Het blijkt inderdaad uit eene
l welke afkondiging van den Duitschen luitenant Generaal
stellen. die zich benoemt Gouverneur der vesting Luik, dat X
enheid, «de groote motorbatterijen door Oostenrijk gezonden
iagt de hunne voortreffelijkheidjbewezeii hebben in de ge~