HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 212

JPEG (Deze pagina), 634.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, jj aaa,. .r,Y,_ Y,
V E 208
T l l
. ·dat niet alleen geen overeenkomst gesloten werd, :
T j A ¥ j maar dat er zelfs nooit vanwege eene Regeering, welke :
j j A ook, noch voorgesprekken, noch voorstellen omtrent ;
l ä; j zulke overeenkomst plaats hebben gehad. _;
l T Trouwens de vertegenwoordiger van Groot-Brr l «
T ; T ; tannië, die alleen bevoegd was om dit te binden, is in 2
Z l deze gesprekken niet tusschengekomen. Overigens §
j alle Belgische ministers kunnen zonder uitzondering jl
i onder eed verklaren: nooit werd een besluit, welk ook,
f over deze gesprekken noch aan den Ministerraad,
Q l noch aan een enkelen minister voorgesteld. g
j De bundels door de Duitschers ontdekt bewijzen al §
j lg dat; het bewijs is zoo helder mogelijk, op voorwaarde «
j dat men geen stuk inkort of uitlaat.
j Ten overstaan van herhaalde lasteringen, is de E
jj Regeering, trouwe weerspiegeling van de Belgische T
­ T · rechtschapenheid, van oordeel dat de plicht haar lf
l j oplegt op nieuw den verkrachter van België den vlek T
ij der schande, welke tot heden zijne eenige wettelijke `
overwinning is, op te leggen. De Regeering van den ë
- j Koning maakt van deze gelegenheid gebruik om
l T 5 in antwoord op zekere beweringen, waarvan de
j kwaadwillige bedoeling klaarblijkelijk te voorschijn
komt, te verklaren dat:
T 10. Voor de oorlogsverklaring geen enkele Fransche
‘ _j troep, hoe klein ook, in België getreden was; niet één
l· eerlijke getuigenis kon hiertegen ingebracht worden.
20. Niet alleen heeft de Regeering een troepen- LE
l g aanbod van een der waarborgmogendheden nooit ·<
geweigerd maar van af de oorlogsverklaring heeft zij
_Q T 1 _ krachtdadig de militaire bescherming van zijne borgen W
i l; ingeroepen. l
A 30. België, dat overeenkomstig zijn plicht, de .1
èT ï verdediging zijner versterkte plaatsen verzekerde, w
heeft de medewerking zijner garanten ingeroepen en l
§“ j met dankbaarheid d.e medewerking aanvaard welke 2
j' zij ter beschikking dezer verdediging konden stellen. <
i i België, slachtoffer van zijne rechtschapenheid, ~<
buigt het hoofd voor niemand. Zijne eer daagt de 1
fl v l l
{ AW