HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 211

JPEG (Deze pagina), 654.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

I.
207
ïlOg$‘ W 19. De notulen van gesprekken, die plaats hebben
IUSSQI j gehad tusschen Luitenant-Generaal DUCARNE en
>SCh€¤~ lj overste BARNARDISTON in 1906. In den loop-dezer ‘
ëïäïêïï onderhouden geeft de Engelsche officier zijne inzichten
· Têïl 3 te kennen over de wijze, waarop Engeland België
im te ter hulp zou kunnen komen in het geval, dat dit .
li hun ij door Duitschland aangevallen zou worden. Een zin
ïïïgëïl; c g van het verslag stelt de veronderstelling vast, waarin
Bêlgïê ¢ overste BERNARDISTON zich plaatst. De Engelsche
i troepen zouden slechts in België komen na de
lSV9H€^ B] schending der Belgische neutraliteit door Duitsch-
=ï€Ch‘C‘ l land. In de vertaling laat de Norddeutsche Zeitung
>b€¤· van 25 November den zin uit, welke juist aan het
«<>rd@€1 § stuk zijne werkelijke beteekenis geeft. Veel meer,
ï3Y€¤» de photographie van het verslag Ducarne bevat den
äkïgen volgenden zin: ,,Mijn zegsman legt den nadruk op het
tschën feit dat 19. ons gesprek streng vertrouwelijk was."
V1 VQOY Q V an het woord ,,conversation" maakt de N ordd. Ltg.
lïêïmg 2 ,,convention." Zij doet zeggen door Colonel BAR-
Hêïêmï Y NARDISTON dat onze o v e r e e n k o m s t geheel
Ct êïfïn 1 vertrouwelijk zou zijn.
ïdëmï j Elk verklarende aanteekening is overbodig.
’§’¢{€€¤‘ 29 Het verslag van een gesprek over hetzelfde
ïïhgäïê , onderwerp, dat in April 1912 plaats had tusschen
d ten 1 Luitenant-Generaal JUNGBLUTH en Luitenant-Co1o~
€bb€¤· nel BRIDGES. In den loop van dit gesprek, deed de 1
ïf€¤€¤» eerste aan den tweede opmerken dat eene Engelsche
lg der tusschenkomst ten voordeele van België, door Duitsch-
ld, (lat ‘ land aangevallen, alleen plaats zou kunnen hebben
=t@1h¤g met onze toestemming. De Engelsche militaire attaché _
10m-leu 1 antwoordt dat Engeland misschien gedwongen zou
_ j zijn zijne rechten en plichten van waarborgstaat ten.
Jïtschê opzichte van België uit te oefenen, zonder te wachten
êgêvên dat dit land zijne hulp in zoo roepen. Dit was de
hands- j persoonlijke meening van Colonel BRIDGES. De
Bwêïên Engelsche Regeering heeft echter altijd de meening
van `s Konings Regeering gedeeld, dat de toestemming j
·Cj§1&Hd j van dit laatste noodzakelijk was. `
Vïlzên? p De Belgische Regeering verklaart op haar eerewoord
1