HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 210

JPEG (Deze pagina), 647.80 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

»* l i M
j 206
i , heid hunner toekomst. Een maand na de oorlogs- l
. r ‘ verklaring, ontdekte de Duitsche Kanselarij te Brussel
­ E de notulen der gesprekken in 1906 en 1912 tusschen. ï
j . . den Engelschen militairen attaché en de oversten
jr van den Belgischen generalen staf gehouden. Ten j
i j ‘ W einde deze notulen in een bevrijdend document te 1
j veranderen, was het voldoende de stukken uit hun l
j j verband en met leugens voor den dag te brengen._ al
j w , Het was het eenige middel om de feiten tegen België
. gepleegd, goed te praten.
j En aldus zou Duitschland met eene gewetensvolle ‘·
j g onzijdige natie te vertrappen, den rol van gerecht-
. uitvoerder, het is waar, onbewust, gespeeld hebben. j
_ j Zonder twijfel had dit thema het nieuwe voordeel
~j de Belgen onder eene zedelijke schaamte te begraven,
jj zij, welke door hunnen eerlijken en hardnekkigen 2
. tegenstand het eerste plan van den grooten Duitschen i
[ `ä generalen staf hadden verijdeld; het volk, alleen voor
zijne eer onder de wapens, moest deze laatste foltering
5; ondergaan; het was niet voldoende het op te offeren;
, A men moest het onteeren. En zoo is het, dat met een
, snoodheid, bijna zonder weerga in de geschiedenis,
r de Duitsche Kanselarij het bestaan eener overeen- `
j I? komst bevestigde, waardoor België, zijne heiligste , ,
j` ,j verbintenissen verbrekende, zijne onzijdigheid ten i
_, voordeele van Engeland geschonden zou hebben.
ä j * E Ten einde een indruk op de onwetenden uit te oefenen, j
: · deed de Duitsche goede trouw uit het verslag der ¥
T? ‘g gesprekken datgene verdwijnen, waarin stond, dat i
j 5 de gedachtenwisseling slechts de veronderstelling
l beoogde, dat de Belgische onzijdigheid geschonden J
l ; zou geworden zijn. T j
“ De Belgische Regeering geeft aan de Duitsche j ,
* Kanselarij het eenige antwoord, dat er op gegeven ,
Q ï kan worden; het is een leugenwerk, des te schande- 1 J
i gj, j lijker, dat het verricht werd door lieden, die beweren i
de documenten gezien te hebben. .
j ; 'Welke zijn die documenten, door Duitschland ; .
je ingeroepen om de misdaad van België te bewijzen?
Ff Er zijn er twee.
vii? ;. j
**2 r ‘ iv
vt 3
ïjï j ä