HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 579.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

19
ld gemaakt; nochtans is het dit wapen, schijnt het,
LH welk over de uitkomst der veldslagen zal beschikken,
k‘ Engeland eindelijk, welke sinds twee jaar, de Duit-
Qï sche regeering niet zonder eenig succes tracht los te
15 maken van Frankrijk en van Rusland, is verlamd
in door zijn inwendige oneenigheden en zijne Ierland-
JT sche twisten.
l€ Het bestaan van een voorberaamd plan tusschen
V" Berlijn en VVeenen is bewezen in de oogen mijner
H collega’s en in de mijne door de hardnekkigheid met
k dewelke men in de 7Vilhelmstrasse loochent dat
H men voor Donderdag kennis heeft gekregen van den
inhoud der Oostenrijksche nota. Het is ook slechts
lï Donderdag dat men ze te Rome heeft gekend, waaruit
H de ergernis en de ontevredenheid voortvloeien hier
g getoond door den Gezant van Italië. Hoe aan te
­· nemen dat deze nota, opgemaakt om den oorlog
¤· onmiddellijk en onvermijdelijk te doen uitbarsten,
· zoo ter oorzake van de overdreven hardheid harer
E voorwaarden als van den korten termijn aan het
1 Kabinet van Belgrado gelaten om er gevolg aan te
t geven, zou kunnen opgesteld geweest zijn buiten het
ï" medeweten van de Duitsche regeering of hare
J werkdadige medewerking om, als wanneer deze voor
· haar de ergste gevolgen zal hebben? `Wat nog het
5 , volledig accoord der twee Regeeringen bewijst, is
1 _hun gelijktijdige weigering de termijn aan Servië
1 toegestaan te verlengen. Als wanneer de aanvraag
‘ tot termijnverlenging gedaan door den zaakgelastig-
T ` de van Rusland te ‘i'eenen gisteren van de hand
> werd gewezen op de ,,Ballplatz," heeft M. VON
’ JAGOW hier in de `Wilhelinstrasse aanvragen van
A gelijken aard van kant geschoven gedaan door de
Russische en Engelsche Zaakgelastigden die in naam
hunner wederzijdsche regeeringen den steun inroepen
van het Kabinet van Berlijn om Oostenrijk te bewe-
gen meer tijd aan Servië te geven om te antwoorden.
Het verlangen naar onmiddellijke en onontwijkbare
vijandelijkheden was hetzelfde te Berlijn en te Weenen.