HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 208

JPEG (Deze pagina), 609.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

fïIlï"Z.~ - "i -.._ .ï‘v , ; e«Ta­-­­- -­ ,»~- ­» Y. ä
h l
f r 204
ïï § r
p Bijvoegsel aan No. 103. Q
A * Mededeeling. =
j W Den 2den December, heeft de Duitsche Rijkskan- p
l ` selier aan den Rijksdag verklaard: ,,den 4 Augst· j i
. l V i hadden wij reeds aanduidingen van de fouten door ‘
j de Belgische Regeering begaan. Ik had nog geen ·r
* " 1 formeele schriftelijke bewijzen tot mijne beschikking. {
i Maar de bewijzen waren door de Engelsche Regeering ;
E F bekend. En voor dat het, bij middel van de documenten
te Brussel gevonden en door mij aan de publi- Q
citeit overgeleverd, bestatigd is hoe en tot welk punt. .
j België van zijne onzijdigheid ten voordeele van Enge- {
Q land afgezien had, heeft geheel de wereld begrepen ’
dat als onze troepen in den nacht van 3/4 Augustus. 1
ïjj het Belgisch grondgebied binnen getreden zijn, zij g
_ j zich op den bodem van een staat bevonden, welke
` reeds lang zijne neutaliteit opgegeven l1eeft."
`§ België, ten rechte fier op zijne overleveringen van
i 5 , rechtschapenheid en eer, beschouwt het als zijn plicht.
i te schandvlekken zooals het behoort, de kuiperijen ?
j i . tegen zijn eer door eene Kanselarij ondernomen, welke Q
j i _, á werkelijk de leugen als eene staatsinstelling schijnt.
l te beschouwen. W at ook het lijden van het tegen-
woordige oogenblik zij, behoudt de eerlijkheid voor
. het Belgische volk eene oneindige en onveranderlijke
’ ; waarde. ä
f j ï Nooit heeft België zijn patrimonium van nationale-
rechtschapenheid geschonden. Het is alleen zijn wil
C dat patrimonium onaangeroerd te laten, dat het
E li. ; g zijn besluit in den nacht van 2 Augustus heeft doen S
J ‘ nemen en de onpartijdige geschiedenis zal het her-
halen voor de naar zedelijke fierheid strevende ge-
slachten.
lit ä Eene beweging wordt ondernomen om de volken van ä
Z de historische waarheid af te wenden; voor geen mid-
* p j del deinst men terug. Eens te meer heeft de Belgische g
;. Y j Regeering het noodig geacht te spreken, en dit doende,. i
. 2 li l