HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 207

JPEG (Deze pagina), 469.04 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

‘ 203
Y€rbm' j Balkan, op de eerlijkheid van Engeland mocht reke-
’Ch1‘md j nen. M. VON _TAGOV heeft in den Reichstag getuigenis
we te afgelegd van de goede trouw van Engeland in deze
Vg€1SCh` onderhandelingen. Het voorstel tot eene tweede con-
’1S Zou . ferentie onder de Mogendheden werd door Sir EDWARD
EH Eu` e GREY gedaan met hetzelfde eerlijk verlangen den vrede
ëlêïgsm , te bewaren als in 1912 en 1913. De Duitsche Kanse-
Q en j lier heeft dit middel om den oorlog te vermijden van
BH ‘"·· ; de hand gewezen. Degene die de middelen niet gewild
ff den ? `heeft moet zich niet beklagen als men er uit besluit
ïïlëvlfï ` dat hij ook het doel niet gewild heeft.
rten." ,
gesprek =
b‘*€°“" 1* No 102,
laaruit ` `
lsêhêrs De heer Davignon, Minister
.°OI1Og § van BuitenlandscheZakenaan
lêthad l al de hoofden van zendingenin
men hetbuitenland.
woef LE HAX’RE, den 4den Maart 1915.
1 Kam- Mijnheer de Minister,
fr kan Ik heb de eer u hierbij te doen geworden, het protest
E doen 1 van des Konings Regeering, tegen de bewering der
fell der i Duitsche Kanselarij dat van af 1906, België zijne
ïênäg 1 neutraliteit opgegeven zou hebben door een akkoord
" et t te sluiten met Engeland. _
aange` Ik verzoek u dit protest mede te deelen aan de
ld· be` Regeering, voor dewelke gij geloofsbrieven hebt en het
Et Yçp zoo veel mogelijk bekend te maken.
älwllzê Aanvaard. enz.
ïlêglïäi j (w. g.) D_ivr<;xo:<.
dan E
weten,
er den j
1